Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

Eier du et teknisk og industrielt kulturminne kan du søke om tilskudd til sikring, istandsetting, vedlikehold, tilstandsregistrering og annet for 2021.

Gjennom tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner skal vesentlige deler av Norges tekniske og industrielle historie bevares. Det er et mål å øke kunnskapen om mangfoldet av tekniske og industrielle anlegg, som grunnlag for forskning, formidling, opplevelse, bruk og mulig ny bruk. 

Hvilke kulturminner er tekniske og industrielle?

Tekniske og industrielle kulturminner er spor etter industriell kultur som er av historisk, teknologisk, sosial, arkitektonisk eller vitenskapelig verdi. Tekniske og industrielle kulturminner omfatter bygninger og produksjonslinjer med maskineri, samferdsel og øvrig infrastruktur, samt den sosiale delen av industrihistorien med boliger, religiøse byggverk, skoler, rekreasjon- og grøntanlegg.

Hvem kan søke?

Private, kommunale og fylkeskommunale eiere og forvaltere av tekniske og industrielle kulturminner kan søke.
Det gis ikke tilskudd til kulturminner i statlig eie.

Hva kan vi gi støtte til?

Midlene fordeles etter søknad til konkrete tiltak innen: 

 • Sikring
 • Istandsetting
 • Vedlikehold
 • Kulturminne- og tilstandsregistrering
 • Dokumentasjon
 • Mulighetsstudier

Prioriteringer ved fordeling av tilskudd 

Ved fordeling skal opprettholdelse av tilstandsgrad og ivaretakelse av opparbeidet kompetanse (FDV-stillinger) ved de 15 prioriterte anleggene prioriteres.  Inntil det foreligger en ny verneplan eller bevaringsstrategi for tekniske og industrielle kulturminner, skal følgende deretter prioriteres:

 • Tekniske og industrielle anlegg som har bevart produksjonslinje, maskineri eller teknisk infrastruktur.
 • Småindustri, håndverksbedrifter og verksteder, samt mellomstor industri, i henhold til Riksantikvarens fredningsstrategi frem mot 2020.
 • Helhetlige tekniske og industrielle miljøer med grunnlag for forskning, formidling og tilgjengeliggjøring.
 • Tekniske og industrielle anlegg som er sikret vern gjennom vedtak etter PBL og som har godt lokalt/regionalt engasjement og medfinansiering.
 • Bygg og anlegg som har et formelt vern etter kulturminneloven eller plan- og bygningsloven skal prioriteres. Unntatt fra dette er rullende og flyvende materiell.

Disse postene skal ikke prioriteres ved tilskudd:

 • Museal drift og/eller virksomhet
 • Forsikring
 • Telefon/internett
 • Husleie
 • Kommunale skatter, avgifter og renovasjon
 • Snørydding, klipping av gress og annen ordinær utomhus skjøtsel
 • Oppvarming i publikumsareal utover frostsikring
 • Vakthold
 • Museal virksomhet og formidling
 • Drivstoff, drift og vedlikehold av biler og større verktøy

Hvordan søker du?

Last ned søknadskjemaet og fyll ut. Søknadsskjema finner du her. (XLSX, 118 kB)
Søknaden sender du til post@viken.no. Frist for å søke er 1. november 2020

På Riksantikvarens nettsider kan du få gode tips til å skrive søknad
 

Til toppen