Tilskudd til tilbydere av høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning)

Private og offentlige fagskoler kan som om tilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning.

Om tilskuddordningen

Fra 2018 ble det innført en ny tilskuddsordning for driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning. Tilskuddsordningen er fremdeles under utvikling. I dag er det Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) som har ansvar for tildelingen til fylkeskommunene. Les mer om Driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning og Orientering om tilskuddsordningen for 2020 hos Diku.

Midlene fylkeskommunen får fra DIKU fordeles videre til private og fylkeskommunale fagskoler i eget fylke.

Slik søker du

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema

Søknadsfristen og behandling

Søknadsfristen er 15.oktober 2020.

Søknadene blir behandlet i løpet av høsten med påfølgende tilsagn så snart vi kjenner fylkeskommunens rammer. Disse blir fastsatt i statsbudsjettet i desember 2020.

Formål

Driftstilskuddet til fagskoler skal stimulere til god kvalitet og gjennomføring i høyere yrkesfaglig utdanning. Tilskuddet skal også bidra til å dekke kompetansebehovene i samfunnet. Kunnskapsdepartementet har fastsatt fire mål for tilskuddsordningen, jf. Prop. 1 S (2018-2019).

 •  høy kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning
  Utdanningene skal være av høy kvalitet og sikre gode vilkår for fagskolestudentene.
 • yrkesretta høyere yrkesfaglig utdanning
  Fagskolene skal utdanne kandidater som kan gå rett inn i yrkeslivet, med den praktiske og teoretiske kunnskapen som det er behov for i det enkelte yrket. Det er derfor viktig å vurdere hvor relevante utdanningene er for arbeidslivet.
 • god tilgang til høyere yrkesfaglig utdanning.
  Fagskolene skal bli en større og viktigere del av det norske utdanningssystemet, og en større del av studentene skal ta høyere yrkesfaglig utdanning.
 • effektiv og solid fagskolesektor
  Fagmiljøene skal ha tilstrekkelig faglig styrke, kvalitet og soliditet. Robuste miljø handler også om administrativ kapasitet og kompetanse.

Hvem kan søke?

Alle fagskoler med studiested i Viken kan søke om tilskudd til NOKUT-akkrediterte høyere yrkesfaglige utdanninger.

Hva kan støttes?

Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys akkreditert høyere yrkesfaglig utdanning i samsvar med behovet for kompetanse, lokalt, regionalt og nasjonalt.

Gjennom Viken fylkeskommunes regionale kompetansestrategi, som er en del av fylkeskommunens regionale planstrategi (i henhold til Plan og bygningsloven), vil det synliggjøres hvilken kompetanse arbeids- og næringslivet i fylkeskommunen etterspør. Dette vil være førende for hvilke høyere yrkesfaglig utdanningstilbud som vil bli prioritert i tilskuddstildelingen.

Inntil nye planer er vedtatt i Viken fylkeskommune gjelder de planene som er vedtatt i de tidligere fylker.

I forvaltningen av tilskuddsordningen legges det vekt på likeverdig behandling av private og offentlige fagskoler. Tilskuddet skal komme studentene til gode og skal dekke driftsutgifter for utdanninger med studiested i Viken.

Rapportering

Alle fagskoler skal rapportere til DBH Fagskolestatistikk. Det er flere frister gjennom året.

Prinsipper for forvaltning

Til toppen