Tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg i Viken

Viken fylkeskommune gir tilskudd til istandsetting på antikvarisk grunnlag av kulturhistorisk verdifulle bygninger og anlegg som ikke er fredet.

Målsettingen med tilskuddsordningen er å stimulere til bruk og bevaring av verneverdige kulturminner i Viken fylkeskommune.

Hvem kan søke?

Målgruppen er private eiere av verneverdige kulturminner. Eiere kan være privatpersoner, stiftelser, organisasjoner eller tilsvarende.

Det er ikke et krav at kulturminnet er formelt vernet etter plan- og bygningsloven. 
Tiltak på kulturminner regulert til spesialområde /hensynssone bevaring eller kulturminner, eller prioritert i kommunenes kulturminneplaner vil bli prioritert. 

Bygninger i offentlig eie omfattes ordinært ikke av ordningen. Museer med fylkeskommunale tilskudd faller utenfor denne ordningen, de omfattes av andre ordninger. 

Kun unntaksvis vil det bli gitt tilskudd til kulturminner i kommunalt eie, men dette kan vurderes dersom kommunen har avtale med et lokalt lag eller forening om istandsetting og bruk (f.eks. et historielag).

Det gis ikke tilskudd til fredete bygninger og anlegg fra disse midlene. Eiere av slike kan søke på andre tilskuddsordninger som fylkeskommunen har ansvar for, se informasjon på vår nettside.

Søknadsfrister: 15.11. 2020 og 15.5. 2021.

Tildelingskriterier

Følgende krav til søknaden gjelder:

 1. Det må søkes om tilskudd før arbeidene igangsettes. Det gis normalt ikke tilskudd til tiltak som er iverksatt eller allerede er utført.
 2. Tilskuddet skal dekke merkostnader knyttet til istandsetting av verneverdige kulturminner etter antikvariske prinsipper. Det vil blant annet si reparasjon av bygningsdeler framfor utskifting. Dersom enkeltdeler må byttes ut, skal det brukes samme typer materialer og utførelse som det opprinnelige så langt det er mulig.
 3. Istandsetting prioriteres framfor tilbakeføringer.
 4. Det innvilges ikke tilskudd til vanlig vedlikehold, standardheving, renovering og modernisering. 
 5. Tilskuddet skal i hovedsak kun gå til å dekke faktiske kostnader (kjøp av varer og tjenester). 
 6. Private eiere og frivillige organisasjoner kan regne dugnad som egenandel, 270 kr per time.  
 7. Søker plikter selv å sikre at tiltaket utføres i henhold til aktuelt lovverk, kommunale regelverk, skatter og avgifter osv. 

Slik søker du

Søknad skal skrives på eget skjema som du finner her. (DOCX, 49 kB) 

Frist for å søke er 15. november 2020.

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Du kan klage på vedtaket til klagenemnda i Viken fylkeskommune, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Viken fylkeskommune, e-post: post@viken.no ev. Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg. Frist for å klage er tre uker fra den datoen du har mottatt vedtaket. Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19

Rapportering og utbetaling

 1. Skjema for aksept og vilkår for tilskuddet må signeres og sendes inn senest tre uker etter at tilsagnsbrev er mottatt. 
 2. Utbetaling foretas etterskuddsvis etter at regnskap og rapport er mottatt og arbeidene er godkjent av Viken fylkeskommune. 
 3. Tiltaket må gjennomføres i henhold til vilkår i tilskuddsbrevet. Søker skal dokumentere tiltaket med kopi av fakturaer/kvitteringer og fotografier som viser før- og etter-situasjon. Et digitalt rapporteringsskjema er tilgjengelig på fylkeskommunes nettside.
 4. Arbeidet skal være utført innen 1 år etter at tilskuddet er gitt. Rapportering må være sendt oss innen 15. november 1 år etter tildeling. Det kan gis forlenget frist i spesielle tilfeller.
 5. Dersom fylkeskommunen ikke mottar rapportering innen fristen, kan tilskuddet falle bort.
 6. Fylkesrevisor kan kreve innsyn i regnskap og regnskapsbilag.

Rapporteringsskjema for 2020 og 2021 finner du her. (DOCX, 47 kB)

Rapportering for 2019 eller tidligere

Søker må dokumentere at midlene er benyttet til formålet. Du dokumenterer tiltaket med kopi av fakturaer/kvitteringer og fotografier som viser det ferdige resultatet. 

Rapportering må skje innen 15. november året etter tildeling. Dersom fylkeskommunen ikke mottar rapportering innen fristen, kan tilskuddet falle bort.

Rapportering for 2019 og tidligere sendes til Viken fylkeskommune på e-post: post@viken.no, eventuelt på postadresse: Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg.

I Akershus har det tidligere vært egne rapporteringsskjemaer som fortsatt kan benyttes.

Kontaktpersoner

Tidligere Akershus: Trygve Peder Figenbaum
Tidligere Østfold: Per Stefan Ädel
Tidligere Buskerud og Jevnaker, Lunner og Svelvik: Jørn Erik Jensen
Generell informasjon om tilskuddsordningen: Nils Anker

Til toppen