Tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg i Viken

Viken fylkeskommune gir tilskudd til bevaring av kulturhistorisk verdifulle bygninger og anlegg som ikke er fredet.

Hvem kan søke

Målgruppen er eiere av bevaringsverdige kulturminner. Det er ikke et krav at kulturminnet er formelt vernet, men kulturminner som er omtalt i kommunens kulturminneplan vil bli prioritert.

Bygninger og anlegg i privat eie vil bli prioritert. Kun unntaksvis vil det bli gitt tilskudd til kulturminner i kommunal eie, men dette kan vurderes dersom kommunen har avtale med et lokalt lag eller forening om istandsetting og bruk (f.eks. et historielag).

Det gis ikke tilskudd til fredete bygninger og anlegg fra disse midlene. Eiere av slike kan søke på andre tilskuddsordninger som fylkeskommunen har ansvar for.

Søkere fra tidligere Buskerud fylke

I en overgangsfase bes søkere fra tidligere Buskerud fylke å benytte seg av et eget søknadsskjema. Merk at fristen er 15. mars 2020.

Tildelingskriterier

Følgende tildelingskriterier gjelder:

  • Det må søkes om tilskudd før arbeidene igangsettes. Det gis ikke tilskudd til tiltak som allerede er utført.
  • Tilskuddet skal dekke merkostnader knyttet til istandsetting/vedlikehold av bevaringsverdige kulturminner. Vanlig vedlikehold, standardheving, renovering og modernisering skal ikke innvilges tilskudd.
  • Tilskudd gis under forutsetning av at istandsettingen skjer etter antikvariske prinsipper. Det vil blant annet si reparasjon av bygningsdeler framfor utskifting. Dersom enkeltdeler må byttes ut, skal det gjøres bruk av samme typer materialer og utførelse som det opprinnelige.
  • Kulturminner som er omtalt i kommunens kulturminneplan vil bli prioritert (dersom en slik plan er utarbeidet).
  • Istandsetting prioriteres framfor tilbakeføringer.
  • Det gis ikke tilskudd til bygninger som flyttes før istandsetting.
  • Tilskuddet skal gå til å dekke faktiske kostnader (kjøp av varer og tjenester). Verdien av dugnad og egne materialer/maskiner regnes ikke som faktiske kostnader.

Søknadsfrist

Søknadsfrist blir høsten 2020. Nærmere frist vil bli kunngjort. OBS! For søkere fra tidligere Buskerud fylke er fristen 15. mars. 

Slik søker du

Det vil bli tilgjengelig et digitalt søknadskjema gjennom digisøk i 2020. Mer informasjon om hvordan du går fram for å søke kommer.

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Du kan klage på vedtaket til klagenemnda i Viken fylkeskommune, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Viken fylkeskommune, e-post: post@viken.no ev. Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg. Frist for å klage er tre uker fra den datoen du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering

Søker må dokumentere at midlene er benyttet til formålet. Du dokumenterer tiltaket med kopi av fakturaer/kvitteringer og fotografier som viser det ferdige resultatet. Et digitalt rapporteringsskjema vil bli tilgjengelig våren 2020.

Rapportering må skje innen 15. november året etter tildeling. Dersom fylkeskommunen ikke mottar rapportering innen fristen, kan tilskuddet falle bort.

Rapportering for 2019 eller tidligere

Rapportering for 2019 og tidligere sendes til Viken fylkeskommune på e-post: post@viken.no, eventuelt på postadresse: Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg.

I Akershus har det tidligere vært egne rapporteringsskjemaer som fortsatt kan benyttes.

Til toppen