Tilskudd og støtteordninger

I en overgangsperiode fram til 2021 vil enkelte tilskuddsordninger kun gjelde for gammel fylkestilhørighet.

I denne overgangsperioden vil potensielle søkere i Viken fylkeskommune oppleve å ha ulike tilskuddsordninger, basert på tidligere fylkestilhørighet.

Når du mottar støtte

Har du fått støtte fra Viken fylkeskommune, skal det i aktuelle sammenhenger gis informasjon om dette. For eksempel på hjemmesider, brosjyrer, program med mer. 

PreFou er en støtteordning for bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Midlene skal gi bedriften mulighet til å starte jobben med en innovativ idé som krever forskning.

Viken fylkeskommune deler ut 25 000 kroner i reisestipend for kunstnere bosatt i Østfold annethvert år.

Du kan søke om tilskudd til næringsutvikling, forskning og innovasjon, reiseliv, landbruk og internasjonale prosjekter.

Du kan søke om midler til arrangementer for mennesker med funksjonsnedsettelse. Formålet er at personer med spesielle behov, særlig barn og ungdom, skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet i sitt nærmiljø. Inntil videre gjelder tilskuddsordningen bare for organisasjoner/arrangementer i Østfold. Det er ingen spesiell søknadsfrist.

Viken fylkeskommune fordeler hvert år drifts- og aktivitetsmidler til organisasjonene tilknyttet Østfold barne- og ungdomsråd. Søknadsfristen er 1. mai 2020.

Du kan søke om støtte til produksjon av bøker og innkjøp av bøker med Østfold som tema.

Fylkesdekkende organisasjoner for funksjonshemmede og kronisk syke kan søke om tilskudd til drift.

Dersom to eller flere kommuner samarbeider om å bygge og drifte et idrettsanlegg, kan det søkes om ekstra spillemidler. Søknadsfristen er 15. januar.

Går du over grensen med prosjektet ditt? Da kan du søke om støtte til prosjektutvikling og medfinansiering av prosjekt innen EU- og interregprogrammene.

Du kan søke om penger til kjøp, nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygninger, men ikke til vedlikehold eller drift.

Kompetente kunstfagmiljøer kan søke om støtte til produksjoner i Østfold. 

Du kan søke om penger til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak i tidligere Østfold. Tilskuddet gjelder ikke fysiske tiltak på veg. 

Vil du bidra til at Østfold blir en omstillingsdyktig region og får flere arbeidsplasser? Søk midler her ved neste utlysning.

Det kan søkes om tilskudd til næringsutvikling, økt besøksattraktivitet samt å legge til rette for opplevelser og friluftsliv langs Haldenvassdraget.

Vi gir tilskudd til større arrangementer som kan profilere Østfold enten regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Søknader behandles fortløpende, men regn med inntil to måneders behandlingstid, avhengig av den politiske møteplanen.

Enkeltutøvere fra Østfold, som er blant verdens beste i sin idrett, kan få sponsoravtale med fylkeskommunen med inntil kr 100 000. Det vurderes to utøvere per år. Søknadsfristen for 2020 er 26. mai.

Østfold fylkeskommune, ved kulturminneseksjonen, har hvert år ca. kr 430 000 til fordeling på de ubemannede bygdemuseene i tidligere Østfold fylke. Det kan søkes om støtte til prosjekter, og/eller til sikring av museumsbygg med innbo.

Viken fylkeskommune har en ordning med treårig festivalstøtte for festivaler forankret i Østfold. Støtten tildeles ved en felles søknad fra vertskommune og festival med endelig vedtak i kulturkomiteen. Fylkeskommunen kan gi støtte til totalt fire festivaler innenfor denne ordningen.

Til toppen