Tilskudd og støtteordninger

I en overgangsperiode vil enkelte tilskuddsordninger kun gjelde for gammel fylkestilhørighet.

I denne overgangsperioden vil potensielle søkere i Viken fylkeskommune oppleve å ha ulike tilskuddsordninger, basert på tidligere fylkestilhørighet.

Når du mottar støtte

Har du fått støtte fra Viken fylkeskommune, skal det i aktuelle sammenhenger gis informasjon om dette. For eksempel på hjemmesider, brosjyrer, program med mer. 

Sitter du med en idé om hvordan dere kan videreutvikle skolen til å bli en arena for nærmiljøet, ønsker du å opprette en parsellhage eller har du et prosjekt som kan styrke den lokale frivillighetskulturen?

Du kan søke om midler til arrangementer for mennesker med funksjonsnedsettelse. Formålet er at personer med spesielle behov, særlig barn og ungdom, skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet i sitt nærmiljø. Inntil videre gjelder tilskuddsordningen bare for organisasjoner/arrangementer i Østfold. Det er ingen spesiell søknadsfrist.

Viken fylkeskommune fordeler hvert år drifts- og aktivitetsmidler til organisasjonene tilknyttet Østfold barne- og ungdomsråd. Søknadsfristen er 1. mai 2020.

Fylkesdekkende organisasjoner for funksjonshemmede og kronisk syke kan søke om tilskudd til drift.

Dersom to eller flere kommuner samarbeider om å bygge og drifte et idrettsanlegg, kan det søkes om ekstra spillemidler. Søknadsfristen er 15. januar.

Du kan søke om penger til kjøp, nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygninger, men ikke til vedlikehold eller drift. Denne ordningen gjelder søkere fra tidligere Østfold.

Vi gir tilskudd til større arrangementer som kan profilere Østfold enten regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Søknader behandles fortløpende, men regn med inntil to måneders behandlingstid, avhengig av den politiske møteplanen.

Enkeltutøvere fra Østfold, som er blant verdens beste i sin idrett, kan få sponsoravtale med fylkeskommunen med inntil kr 100.000. Det vurderes to utøvere per år. Søknadsfristen er 3. april 2020.

Viken fylkeskommune, ved kulturminneseksjonen, har hvert år cirka kr 430.000 til fordeling på de ubemannede bygdemuseene i tidligere Østfold fylke. Det kan søkes om støtte til prosjekter, og/eller til sikring av museumsbygg med innbo.

Til toppen