Retningslinjer for støtte til kulturproduksjoner i Østfold

 1. Støtte kan gis til produksjonsgrupper/enkeltkunstnere med tilhørighet i Østfold eller prosjekter som gjennomføres i Østfold.
 2. Støtte kan gis til alle områder innen kunstfagområdet med både amatører og profesjonelle som utøvere. 
  Prosjektet skal bekjentgjøres i hele fylket.
 3. Søknaden skal inneholde: 
  • prosjektbeskrivelse (skal kort og klart redegjøre for innhold, målgruppe og formål)
  • tid, sted og produksjonsplan 
  • oversikt over de medvirkende/ev. profesjonelle medvirkende
  • budsjett 
  • finansieringsplan 
  • det beløp man søker om
  • ev. vedlegg
 4. Støtte til prosjektet er begrenset oppad til 50 prosent av kostnadene. 
  Prosjektet må ha god økonomistyring, følge god regnskapsskikk og drives i henhold til gjeldende lovverk, herunder opphavsrettslige forhold og forhold knyttet til skatt og avgift.
 5. Støtten skal normalt ikke overskride vertskommunens støtte.
  For å oppnå en utjamningseffekt i fylket, kan fylkeskommunen fravike denne regelen hvis prosjektet innehar den ønskede kvalitet og vertskommunen ikke har økonomisk mulighet til å støtte i samme grad.
 6. Skriftlig bekreftelse om støtte fra vertskommunen må foreligge før fylkeskommunen utbetaler sin støtte. Fylkeskommunen utbetaler halvparten av støtten ved produksjonsstart og resterende halvpart når prosjektet er gjennomført og regnskap og rapport er sendt fylkeskommunen.
 7. Søknadsfrist for støtteordningene:
  1. halvår: 15. oktober (1.1–30.6), 2. halvår: 15. mars (1.7–1.12).
  Søknaden må være postlagt innen gjeldende frister. 
 8. Frist for innsendelse av regnskap er 
  1. halvår: 1. oktober, 2. halvår: 15.desember.
   
  Godkjent regnskap og rapport sendes inn når prosjektet er avsluttet.
 9. Fylkeskommunalt støttede institusjoner er normalt ikke støtteberettigede.
 10. Det gis ikke støtte til prosjekter som er igangsatt.
 11. Søknadsskjema skal benyttes.
 12. Nærings- og kulturkomitéen vedtar etter innstilling fra fylkesrådmannen tildeling på utvalgte prosjekter.
 13. Fylkeskommunen kan i særskilte tilfeller gi underskuddsgaranti i stedet for tilskudd.

Vedtatt 14.10.08

Mer informasjon og søknadskjema for støtte til kulturproduksjoner finner du her

Til toppen