Retningslinjer for tilskudd til større arrangementer som profilerer Østfold

 1. Søknad om tilskudd til nasjonale og internasjonale arrangement, med aktuelle vedlegg, sendes Viken fylkeskommune v/kulturseksjonen, som behandler søknaden og legger den frem til politisk behandling. Søknadene behandles fortløpende, men det må påregnes inntil to måneders behandlingstid, avhengig av den politiske møteplanen. Arrangementer av mer regional art kan i særlige tilfeller gis tilskudd.
  1. Tilskudd i form av sponsorat til enkeltutøvere fra Østfold som deltar på toppnivå i internasjonale konkurranser kan vurderes. Sponsoratet skal bidra til å gi økonomiske forutsetninger til at utøvere fra Østfold (inkludert Unge utøvere) skal kunne utvikle seg til å bli best i verden. Det skal utarbeides en avtale som viser hvordan Viken fylkeskommune synliggjøres.
 2. Søkere kan for eksempel være kommuner, idrettslag, særkrets eller særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund, Norges Jeger- og fiskerforbund, Det Frivillige Skyttervesen og Norges Bilsportforbund. Andre søkere, som for eksempel aksjeselskap og stiftelser, vurderes særskilt.
 3. Søknad om fylkeskommunalt tilskudd til internasjonale arrangementer skal inneholde følgende dokumentasjon/vedlegg:
  • Søkers navn, organisasjonsnummer, adresse, kontaktperson, bankkontonummer
  • Prosjektbeskrivelse
  • Hvilke utgifter, elementer eller tiltak det søkes om tilskudd til
  • Budsjett med kostnadsoverslag og finansieringsplan
 4. Det kan søkes om tilskudd til utgifter som er knyttet til utgifter med planlegging, prosjektering og avvikling av internasjonale arrangementer.
  • Tilskuddet fra fylkeskommunen kan normalt ikke utgjøre mer enn 1/3 av totalkostnaden. Det kan ikke søkes om tilskudd til planlegging, prosjektering og avvikling av arrangementet separat og/eller i flere omganger.
  • Tilskuddsberettigede kostnader/elementer er f.eks.:
   - Utgifter med planlegging, prosjektering og avvikling av arrangement
   - Utgifter til sekretariat/resultatservice
   - Utgifter til dommere og teknisk personell
   - Markedsføringsutgifter
   - Transport
   - Leie av anlegg, utstyr med mer
 5. Dersom arrangementet er terminbefestet, og skal avholdes i Østfold over flere år, kan det søkes om fast årlig tilskudd på inntil kr 150 000 per år i maksimalt tre år. Behov og utviklingspotensial må dokumenteres.
 6. Viken fylkeskommune gir ikke fylkeskommunal underskuddsgaranti til arrangementer, eller økonomisk støtte til bankett, deltagelse, reise og opphold for utøvere.
 7. Det kan normalt bare gis fylkeskommunalt tilskudd til det samme arrangementet tre ganger.
 8. Arrangementet skal eies av søker, med fylkeskommunen og eventuelt andre aktører som samarbeidspartnere.
 9. Arrangementet skal være av regional, nasjonal og internasjonal betydning, og ha fokus på mangfold, regional interesse, næringsutvikling, utviklingspotensial og muligheten for aktivitetsøkning i regionen.
 10. Det kan foretas delutbetaling på 50 prosent av innvilget tilskudd når:
  • Søker kan bekrefte at finansieringsplanen i søknaden fortsatt er gjeldende.
  • Søker kan bekrefte at mesterskapet vil bli fullført i henhold til godkjente planer.
 11. Sluttutbetaling av innvilget tilskudd skjer på bakgrunn av godkjent regnskap etter avsluttet arrangement. For samlet tilskudd over kr 100 000 kreves at regnskapet er revidert av offentlig godkjent revisor.
 12. Ved eventuelle endringer i kostnadsoverslag og/eller finansieringsplan må fylkeskommunen kontaktes for ny godkjenning. Fylkeskommunen kan nedjustere innvilget tilskudd dersom regnskapet viser at det er betalt for ikke tilskuddsberettigede utgifter/elementer eller at arrangementet kan vise til overskudd.
 13. Det skal gjøres kjent at Viken fylkeskommune bidrar med økonomisk støtte til arrangementet.
 14. Rutiner for tilskuddsordninger i tidligere  Østfold fylkeskommune gjelder (PDF, 93 kB) (ikke oppdatert med endringer av fylkesnavn med mere) 
Til toppen