Tilskudd til festivaler i Østfold - treårig festivalstøtte

Viken fylkeskommune har en ordning med treårig festivalstøtte for festivaler forankret i Østfold. Støtten tildeles ved en felles søknad fra vertskommune og festival med endelig vedtak i kulturkomiteen. Fylkeskommunen kan gi støtte til totalt fire festivaler innenfor denne ordningen.

Tilskuddsordningen revideres, midlertidig stans i søknader

Viken fylkeskommune arbeider med revidering av ordningene innenfor tilskudd, priser og stipender høsten 2020. Fram til ny ordning er vedtatt er det ikke anledning til å søke på dette tilskuddet.

Hvordan ordningen blir fremover vil bli annonsert her med nye søknadsfrister så snart dette er klart.

For spørsmål, kontakt Jon Endre Røed Olsen på 91 76 98 01 eller jono@viken.no

 

Hvem kan søke?

Alle som arrangerer festival som er forankret og gjennomføres i Østfold.

Ved tildeling av festivalstøtte vil Viken fylkeskommune legge vekt på god kunstnerisk utvikling og profesjonell organisasjon, samt festivalens forankring i kommune, region og hele fylket.

Neste mulighet for å søke på denne ordningen er 1. september 2020. Det vil da være ledige midler for festivaler som vil gjelde fra 2021. 

Betingelser for søknaden:

 • Det forutsettes at festivalen søker om tildeling av statlige midler. 
 • Det forutsettes at festivalen har blitt gjennomført i samme vertskommune/er i minst tre år før første søknadsår. 
 • Det kan søkes om festivalstøtte på inntil kr 150 000 per år i tre år. 
 • Støtte kan bare gis til festivaler som er forankret og gjennomføres i Østfold. 
 • Det forutsettes bekreftelse på minst tilsvarende støttebeløp fra vertskommune(r) eller annen lokal finansiering. 
 • Festivalen må være av minimum to dagers varighet og omfatte flere ulike arrangement. 
 • Ha tilbud også rettet mot barn/ungdom under 18 år. 
 • Ha tilbud som bidrar til kulturelt mangfold og inkludering. 
 • Festivalen skal være organisert med et styre som har ansvar for program og økonomi.

Se også retningslinjer for treårig festivalstøtte

Slik søker du

 • Søknaden må inneholde: kunstnerisk profil og program, organisering, budsjett og finansiering.
 • Søkere skal legge ved dokumentasjon over de siste tre års virksomhet: program, årsrapport og regnskap.

Søknadsfrist kommer.

Søknad sendes til Viken fylkeskommune på e-post post@viken.no

Til toppen