Tilskudd til festivaler i Østfold - treårig festivalstøtte

Viken fylkeskommune har en ordning med treårig festivalstøtte for festivaler forankret i Østfold. Støtten tildeles ved en felles søknad fra vertskommune og festival med endelig vedtak i kulturkomiteen. Fylkeskommunen kan gi støtte til totalt fire festivaler innenfor denne ordningen.

Hvem kan søke?

Alle som arrangerer festival som er forankret og gjennomføres i Østfold.

Ved tildeling av festivalstøtte vil Viken fylkeskommune legge vekt på god kunstnerisk utvikling og profesjonell organisasjon, samt festivalens forankring i kommune, region og hele fylket.

Neste mulighet for å søke på denne ordningen er 1. september 2020. Det vil da være ledige midler for festivaler som vil gjelde fra 2021. 

Betingelser for søknaden:

 • Det forutsettes at festivalen søker om tildeling av statlige midler. 
 • Det forutsettes at festivalen har blitt gjennomført i samme vertskommune/er i minst tre år før første søknadsår. 
 • Det kan søkes om festivalstøtte på inntil kr 150 000 per år i tre år. 
 • Støtte kan bare gis til festivaler som er forankret og gjennomføres i Østfold. 
 • Det forutsettes bekreftelse på minst tilsvarende støttebeløp fra vertskommune(r) eller annen lokal finansiering. 
 • Festivalen må være av minimum to dagers varighet og omfatte flere ulike arrangement. 
 • Ha tilbud også rettet mot barn/ungdom under 18 år. 
 • Ha tilbud som bidrar til kulturelt mangfold og inkludering. 
 • Festivalen skal være organisert med et styre som har ansvar for program og økonomi.

Se også retningslinjer for treårig festivalstøtte

Slik søker du

 • Søknaden må inneholde: kunstnerisk profil og program, organisering, budsjett og finansiering.
 • Søkere skal legge ved dokumentasjon over de siste tre års virksomhet: program, årsrapport og regnskap.

Søknadsfrist: 1. september 2020.

Søknad sendes til Viken fylkeskommune på e-post post@viken.no

Til toppen