Tilskudd til interkommunale idrettsanlegg lokalisert i Østfold

Dersom to eller flere kommuner samarbeider om å bygge og drifte et idrettsanlegg, kan det søkes om ekstra spillemidler. Søknadsfristen er 15. januar.
Denne ordningen gjelde kun for anlegg lokalisert i Østfold.

Det er ressurs- og bruksmessig gunstig at flere kommuner går sammen om å bygge og drifte idrettsanlegg det ellers ville vært vanskelig å realisere innenfor én kommune. Derfor er det etablert en tilskuddsordning for interkommunale idrettsanlegg lokalisert i tidligere Østfold.

Søknadsfrist

Fristen for å søke på tilskuddsordningen for interkommunale idrettsanlegg lokalisert i Østfold er 15. januar hvert år. Dette er samme frist som kommunene har for å oversende sine søknader om ordinære spillemidler.

For å kunne søke om ekstra statlige spillemidler – særskilt tilskudd ved større interkommunale idrettsanlegg – må det foreligge en godkjennelse fra Kulturdepartementet, innen 15. januar.

Hva er et interkommunalt anlegg?

I «Bestemmelser for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2016» er interkommunale anlegg definert som: «Anlegg der det er inngått bindende skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner, vedrørende investering og drift».

Interkommunale idrettsanlegg kan få et tillegg på 30 prosent av ordinært tilskudd (spillemidler) hvis følgende vilkår er oppfylt:

  1. Anlegget er et større, kostnadskrevende anlegg, for eksempel svømmeanlegg eller idrettshall.
  2. Det er inngått bindende skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner vedrørende investering og drift. Avtalen, se vedlegg 1 for Kulturdepartementets mal, må inneholde følgende elementer:
  • Hver deltagende kommune skyter inn minimum 5 prosent av anleggets godkjente kostnad i investeringstilskudd. Kommunenes tilskudd må dokumenteres.
  • Hver deltagende kommune skyter inn minimum 5 prosent av anleggets faktiske driftskostnader i årlige driftstilskudd i 20 år. Driftstilskuddet kan ikke begrenses til et nominelt beløp gjennom 20-årsperioden.

Departementet godkjenner om anlegg oppfyller vilkårene, basert på egen søknad.

Betingelser for å søke

  • Det skal foreligge en godkjent spillemiddelsøknad for ordinære midler fra fylkeskommunen.
  • Kulturdepartementet skal ha godkjent anlegget som interkommunalt idrettsanlegg.

Merk følgende tilleggskrav for å bli vurdert under den fylkeskommunale ordningen. I tillegg til Kulturdepartementets krav om godkjennelse som Interkommunalt anlegg:

  • For å kunne søke om ekstra tilskuddsmidler for interkommunale idrettsanlegg fra Viken fylkeskommune, må anlegget ha regionale funksjoner, det vil si tilføre regionen en verdi utover den åpenbare verdien for de parter som samarbeider om realiseringen av et interkommunalt anlegg.

Behandling

  • Fylkestinget fordeler ordinære spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i juni hvert år.
  • Ordningen gis ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at interkommunale anlegg som har mottatt tilsagn om spillemidler til og med søknadsåret 2017, ikke kan søke på denne ordningen.

Les mer om spillemidler

Til toppen