Tilskudd til større arrangementer som profilerer Østfold

Vi gir tilskudd til større arrangementer som kan profilere Østfold enten regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Søknader behandles fortløpende, men regn med inntil to måneders behandlingstid, avhengig av den politiske møteplanen.

Hvem kan søke?

Søkere kan for eksempel være:

 • Kommuner
 • Idrettslag, særkrets eller særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund
 • Norges Jeger- og fiskerforbund, Det Frivillige Skyttervesen og Norges Bilsportforbund
 • Andre søkere, som for eksempel aksjeselskap og stiftelser vurderes særskilt

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om tilskudd til utgifter som er knyttet til planlegging, prosjektering og avvikling av større nasjonale og internasjonale arrangementer, i Østfold.

 • Tilskuddet fra fylkeskommune kan normalt ikke utgjøre mer enn 1/3 av totalkostnaden.
 • Det kan ikke søkes om tilskudd til planlegging, prosjektering og avvikling av arrangementet separat og/eller i flere omganger.
 • Tilskuddsberettigede kostnader/elementer er for eksempel:
  • Utgifter med planlegging, prosjektering og avvikling av arrangement
  • Utgifter til sekretariat/resultatservice
  • Utgifter til dommere og teknisk personell
  • Utgifter til markedsføring
  • Utgifter til transport
  • Leie av anlegg, utstyr med mer

Hvordan søke?

Søknad om fylkeskommunalt tilskudd til internasjonale arrangementer skal inneholde følgende dokumentasjon/vedlegg:

 • Søkers navn, organisasjonsnummer, adresse, kontaktperson, bankkontonummer
 • Prosjektbeskrivelse
 • Hvilke utgifter, elementer eller tiltak det søkes om tilskudd til
 • Budsjett med kostnadsoverslag og finansieringsplan

Søknad med aktuelle vedlegg sendes på e-post til: 
Viken fylkeskommune ved Kunst og kulturavdelingen: post@viken.no

Søknadsfrist

Ingen spesiell søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende etter som de kommer inn.

Det er ofte stor søknadsmengde og hvilken betydning støtten vil ha for arrangementet tillegges vekt i vurderingen av søknadene (utløsende effekt).

Retningslinjer

Til toppen