Tilskudd til ubemannede museer

Viken fylkeskommune, ved kulturminneseksjonen, har hvert år cirka kr 430.000 til fordeling på de ubemannede bygdemuseene i tidligere Østfold fylke. Det kan søkes om støtte til prosjekter, og/eller til sikring av museumsbygg med innbo.

Hvem kan søke prosjektmidler?

Prosjektmidlene er tilegnet museer som tidligere var omfattet av tilskuddsordningen for halvoffentlige museer. Tilskuddsmidlene skal gå til tiltak som ikke har karakter av ordinær drift. Bevilgede midler kan ikke benyttes til andre formål enn de som tildelingen gjelder, med mindre dette på forhånd er godkjent av Avdeling Kulturarv.

I Østfold kan følgende bygdemuseer søke:

 • Aremark historielag
 • Askim museum
 • Hans Nilsen Hauges Minde
 • Hjemmefrontmuseet i Rakkestad
 • Hobøl Bygdetun ved Hobøl kommune
 • Rakkestad Bygdetun ved Rakkestad kommune
 • Roald Amundsens Minde
 • Rygge Museum og Historielag
 • Råde bygdetun
 • Skiptvet bygdetun
 • Spydeberg historielag
 • Trøgstad bygdetun
 • Tune Bygdemuseum ved Sarpsborg kommune
 • Varteig Bygdemuseum ved Sarpsborg kommune

Hva kan det søkes prosjektmidler til?

Formidling

 • Utstillinger
 • Pedagogiske opplegg
 • Andre spesielle tiltak rettet mot bestemte målgrupper

Kunnskapsutvikling

 • Tiltak som fremmer kunnskapsutvikling i tilknytning til samlingene

Dokumentasjon

 • Dokumentasjonsprosjekter
 • Tiltak som bidrar til å bedre registrering - gjelder ikke lønnsmidler til registrering

Bevaring

 • Tiltak som bidrar til å bedre bevaring av samlingene det kan søkes om midler til vedlikehold av den museale bygningsmassen, utover det som inngår i den ordinære driften

Kriteriene for tilskudd til vedlikehold av museale bygninger:

 • Bevare mest mulig av bygningens opprinnelige bygningselementer og foreta så lite forandring som mulig.
 • Foreta reparasjoner fremfor hel utskifting.
 • Påse at bygningens utseende blir mest mulig uforandret eller tilbakeført til en omforent tilstand.
 • Bruke materialer, håndverksteknikker og farger som opprinnelig har vært anvendt.

Søknad om midler til vedlikehold skal inneholde:

 •  Beskrivelse av anlegget og dets nåværende tilstand. Legg ved foto.
 • Forslag til istandsetting / vedlikeholdstiltak.
 • Spesifisert kostnadsoverslag fra bygningskyndig.
 • Finansieringsplan og fremdriftsplan.
 • Utfyllende opplysninger.

Hva kan det søkes sikringsmidler til?

Sikringsmidlene er tilegnet museer som tidligere var omfattet av tilskuddsordningen for halvoffentlige museer. Tilskuddsmidlene skal gå til tiltak som sikrer museale bygninger og anlegg mot brann og tyveri. Bevilgede midler kan ikke benyttes til andre formål enn de som tildelingen gjelder, med mindre dette på forhånd er godkjent av Avdeling Kulturarv.

Hvordan søke?

Søknader merkes:

Museumsmidler – Prosjektmidler Østfold 2021 
eller 
Museumsmidler - Sikringsmidler Østfold 2021

Søknader sendes til post@viken.no eller Viken fylkeskommune, Avdeling Kulturarv, Postboks 220, 1702 Sarpsborg. 

Søknadsfrist er 1. desember 2021. Frist for gjennomføring er et år.

Alle søknader skal inneholde:

 • Adresse, telefon, e-post, internettadresse og ev organisasjonsnr.
 • Kontaktperson ved museet.
 • Kort beskrivelse av prosjektet, med vedlagte bilder.
 • Samarbeidspartnere (for eks. skoleverket, kommunen etc.).
 • Fremdriftsplan, når tiltaket er planlagt startet / avsluttet.
 • Budsjett og finansieringsplan, herunder opplysninger om egenfinansiering.

Rapportering

Anmodning om utbetaling med sluttrapport sendes Avdeling Kulturarv innen 1. desember 2021.

Prosjektet skal gjennomføres samme år, men at det på grunn av uforutsette omstendigheter, gis mulighet å skriftlig søke om overføring til et andre år. Den skriftlige søknaden må være sendt oss i god tid innen 1. desember 2021. Vi ber om at ovennevnte frister overholdes.

  Til toppen