Tilskudd og støtteordninger

I en overgangsperiode vil enkelte tilskuddsordninger kun gjelde for gammel fylkestilhørighet.

I denne overgangsperioden vil potensielle søkere i Viken fylkeskommune oppleve å ha ulike tilskuddsordninger, basert på tidligere fylkestilhørighet.

Når du mottar støtte

Har du fått støtte fra Viken fylkeskommune, skal det i aktuelle sammenhenger gis informasjon om dette. For eksempel på hjemmesider, brosjyrer, program med mer. 

 Nå kan din skole søke om midler til å realisere egne folkehelseprosjekter og bli en RØRE-skole


Publikumsutvikling handler om å forstå og engasjere eksisterende og potensielt publikum.

Du kan søke om spillemidler til idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg.
Fylkeskommunen fordeler årlig spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Viken.


Du kan søke om støtte til forberedende prosjekter innen internasjonalt kulturarbeid. Søknadsfristen er 1. april.


Dette er en fylkeskommunal støtteordning til oppfølging av Felles handlingsprogram for økt fysisk aktivitet for alle. Aktiv i Viken, 2021-2022. Søknadsfrist var 15. april 2021.


Viken barne- og ungdomsråd fordeler fylkeskommunale tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Viken. 


Viken fylkeskommune vil bedre tilgjengeligheten i friluftsområder for personer med nedsatt funksjonsevne, og bygger videre på satsingene i de tidligere fylkeskommunene.


Eier du bygg eller anlegg innenfor et tett trehusområde med kulturhistorisk verdi? Har din kommune et definert tett trehusområde med kulturhistorisk verdi? Her kan du søke om tilskudd til brannsikring for 2021.


Kommunene i Viken kan søke om offentlig støtte til bredbåndsutbygging. Søknadsfristen er utløpt.


Ordningen retter seg spesielt mot destinasjoner som har stor andel utenlandske turister i vintersesongen og som nå opplever stort bortfall av disse og dermed reduserte bidrag fra medlemsbedriftene. Søknadsfristen var 1. mars 2021.


Eier eller forvalter du et fredet eller vernet fartøy kan du søke om tilskudd til sikring, istandsetting og vedlikehold for 2021.


Arrangører av festivaler kan søke om støtte til gjennomføring av festivaler og ulike festivaltiltak. Søknadsfristen for 2021 var 15. februar. 


Bedrifter med liten eller ingen erfaring med forskning og utvikling (FoU) kan søke støtte til mindre FoU-prosjekter på forprosjekt-stadiet.

Gjennom tilskudd skal fredete kulturminner og kulturmiljø i privat eie settes i stand som et grunnlag for ivaretakelse av kildeverdi, opplevelsesverdi, bruk og verdiskaping. Midlene skal bidra til å støtte private eiere i deres arbeid med å ta vare på kulturminner og kulturmiljø. 


Kommuner kan søke fylkeskommunen om stimuleringsmidler til satsing på friluftslivets ferdselsårer. Neste søknadsfrist er 15. september 2021.


Lag og organisasjoner, samt det regionale leddet av «Forum for natur og friluftsliv» kan søke om tilskudd til friluftslivsaktivitet. Søknadsfristen er 1. februar.


Frivillige organisasjon kan søke om støtte til inkluderende frivillige møteplasser som bidrar til mangfold og integrering. Søknadsfrist var 1. juni 2021.


Det skal legges til rette for regional utvikling i Viken, og internasjonalt samarbeid er et middel i dette arbeidet. Forprosjektordningen skal gjøre det enklere å få til internasjonalt samarbeid, og programmet skal legge til rette for at de ulike aktørene i fylket skal få handlingsrommet til å starte de nødvendige oppstartsprosessene som ligger til grunn for deltakelse i EU- eller Interreg- programmene. 

Viken fylkeskommune lyser ut prosjektmidler gjennom ulike Interreg-prosjekter. I tillegg kan det søkes støtte til forprosjekter for EU- og interregprosjekter.


Eier du en fredet bygning som er eldre enn 1537 kan du søke midler om istandsetting og vedlikehold for 2021.


Støtteordningen skal stimulere til at sterke næringsklynger i Viken samarbeider med andre næringsklynger om utviklingsprosjekter som fremmer grønn omstilling, samt et bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Søknadsfristen er fredag 13. august 2021.

Viken fylkeskommune utlyste i 2020 støtte på 50.000 kroner til kommuner i fylket som ville delta i EU-programmer. Søknadsfrist var 16. november 2020. 


Er din bedrift rammet av covid-19 situasjonen, og har behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare nødvendig omstilling? Da kan du søke Viken fylkeskommune om støtte til å delfinansiere opplæringskostnadene. Alle bedrifter kan søke og det gis inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift. Søknadsfristen er løpende.


Eier eller forvalter du en middelalderruin? Her kan du søke om midler til ulike tiltak for 2021.


KulturArvOpplevelser skal bidra til utvikling av opplevelser der kultur, natur, mat, og aktiviteter settes sammen til et attraktivt tilbud til turister, andre besøkende og lokalbefolkning. Tilskuddsordningen er et samarbeid mellom kultur- og næringsområdene i Viken fylkeskommune. Søknadsfristen var 1. mai 2021.


Du kan søke om tilskudd til små og store kunst- og kulturprosjekter innen alle sjangere som musikk, scenekunst, dans, visuell kunst, litteratur med mer.


Viken fylkeskommune har hatt en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag.

Ordningen videreføres ikke i 2021.


Nå kan opplæringskontorer og lærebedrifter igjen søke om tilskudd til opplæring og kurs for lærlinger og lærekandidater. Regjeringen har bevilget penger for å motvirke konsekvensene av koronasituasjonen, som gjør at Viken fylkeskommune kan gjøre en ekstra innsats for lærlinger som risikerer oppsigelse eller permittering som følge av koronasituasjonen.


Godkjente lærebedrifter får tilskudd fra fylkeskommunen til opplæring av lærlinger, lærekandidater og for kandidater i ordningen fagbrev på jobb.


Alle saker
Til toppen