Tilretteleggingstilskudd ved opplæring i bedrift

Selvstendige lærebedrifter og opplæringskontor kan søke om tilretteleggingstilskudd for kandidater med behov for ekstra oppfølging og tilrettelegging.  

Opplæring i bedrift skal normalt tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte kandidat, og betyr

"å tilrettelegge med varierte vurderingsformer, læringsressurser, læringsarenaer og læringsaktiviteter slik at alle får tilfredsstillende utbytte av opplæringen" (LK 2020)

Dersom kandidaten ikke har tilfredsstillende utbytte etter at tilpasset opplæring er utprøvd, kan det søkes om tilretteleggingstilskudd.

Tilretteleggingstilskudd skal dermed bidra til å dekke kostnader som ikke dekkes av det ordinære tilskuddet til lærebedrifter.

Les mer om tilpasset opplæring i videregående skole og bedrift

Kort om ordningen

  • Tilskuddet skal benyttes til ekstra personellressurs for tettere oppfølging og tilrettelegging i opplæringen.  
  • Ordningen skal stimulere bedrifter til å gi flere muligheten til å oppnå et fag-/svennebrev eller grunnkompetanse.  
  • Målet er kvalifisering til arbeid innenfor både ordinært og tilrettelagt arbeidsmarked. 

Hvem kan søke? 

  • Målgruppen er kandidater med ungdomsrett som har ulike grader av ekstra tilretteleggingsbehov.
  • Det gjelder også for kandidater med svake norskferdigheter som har mindre enn 6 års botid i Norge. Svake norskferdigheter innebærer at kandidaten har karakteren 2 eller lavere i norsk som fellesfag, eller har vedtak om særskilt språkopplæring.  

Slik søker du

Fyll ut det elektroniske søknadskjemaet. Det er viktig at behovet for ekstra tilrettelegging beskrives nøye. Med dette mener vi at dere aktivt benytter nøkkelordene i hjelpeteksten for å redegjøre for aktuelle behov og planlagte tiltak.

Tilretteleggingstilskuddet er delt i to grupper avhengig av om behovet for ekstra tilrettelegging er 1-4 timer i gruppe 1 eller 5-6 timer per uke i gruppe 2.

For gruppe 2 må det foreligge en sakkyndig vurdering fra det videregående skoleløpet, eller annen dokumentasjon fra faginstanser som for eksempel spesialisthelsetjenesten eller PPT. Dette trenger ikke vedlegges søknaden, men kan bli etterspurt. For gruppe 1 oppfordres det til å legge ved dokumentasjon på behovet dersom det foreligger.

Søk om tilretteleggingstilskudd 

 

Tildelingskriterier

For at bedriften skal få innvilget tilretteleggingstilskudd må kandidaten: 

  • Ha ekstra behov for tilrettelegging, i form av blant annet tettere oppfølging og veiledning utover ordinær tilpasset opplæring.
  • Være under 25 år og ha ungdomsrett. 
  • Ha en godkjent lære-/opplæringskontrakt i Viken fylkeskommune. 

Retningslinjer for tilretteleggingstilskudd ved opplæring i bedrift 

Behandling av søknaden og utbetaling av tilskudd

Søknaden vil bli behandlet fortløpende og vedtak kan fattes for hele opplæringsperioden. Ved stor pågang må det regnes med noe saksbehandlingstid.  

Tilskuddet vil utbetales samtidig med det ordinære tilskuddet til lærebedrifter to ganger per år. Søknadsfrist og saksbehandling er løpende inntil 1. juni og 1. desember som er månedene for utbetalingene. 

NB! Søknadsfrist for høsten 2023 er satt til 15. oktober grunnet oppløsning av Viken fylkeskommune.

Det kan søkes om ett år frem i tid og ett år tilbake i tid. Fylkeskommunen kan kreve at for mye utbetalt tilskudd skal tilbakebetales. 

Kontakt

Har du spørsmål i forbindelse med tilretteleggingstilskuddet? Kontakt oss på e-post laeretilskudd@viken.no.