Tilskudd til fartøy

Eier eller forvalter du et fredet eller vernet fartøy kan du søke om tilskudd til sikring, istandsetting og vedlikehold for 2021.

Vernete og fredete fartøy er spor etter vår maritime kultur og viktige representanter for blant annet historie, håndverk og maritim teknologi. De representerer alle sider av norsk sjøfart, med fiske, vare- og persontransport, rekreasjon, infrastruktur, forskning, utenriksfart og handel.

Tilskudd til vernete og fredete fartøy skal bidra til bevaring av kulturminner som forteller om Norges utvikling som sjøfartsnasjon. Tilskuddsordningen bidrar til å sikre fartøyene mot tap, sette dem i stand og bidra til å holde dem operative. 

Hvem kan søke?

Eiere og forvaltere av fredete og vernete fartøy kan motta tilskudd fra posten. Norsk forening for fartøyvern mottar grunntilskudd fra posten.

Hvordan søke på tilskuddet?

Alle søknader om tilskudd skal sendes inn digitalt hos digisak.
Det finnes hjelpetekster for feltene i søknadsskjemaet, men ta gjerne kontakt med oss i fylkeskommunen hvis du har spørsmål.

Frist for å søke er 3. november 2020.

På Riksantikvarens nettsider finner du tips om hva en god søknad bør inneholde.

Hva kan vi gi støtte til?

Fylkeskommunen fordeler tilskudd etter søknad fra eiere av vernete og fredete fartøy til konkrete tiltak innen:

 • Sikring
 • Istandsetting
 • Vedlikehold

Ved fordeling av tilskudd prioriterer vi følgende:

 • Prosjekter som er igangsatt, og fartøy som opptar slipp eller dokk
 • Fartøy med pålegg som må gjennomføres for å beholde sertifikater
 • Fartøy som er fredet
 • Fartøy og prosjekter med stor frivillig innsats

Vi gir ikke tilskudd til:

 • Kostnader knyttet til dugnadsinnsats, reise og opphold
 • Sertifiseringsutgifter
 • Administrative utgifter for eier
 • Museal drift eller virksomhet

Håndverkskompetanse

For å ivareta vernete og fredete fartøy er det nødvendig å opprettholde kunnskapen om eldre håndverk og teknikker knyttet til tre- og stålfartøy. Ved fordeling av midler fra posten prioriterer vi prosjekter som bidrar til å opprettholde fagmiljøer med denne kunnskapen.

Krav til og valg av utførende håndverkere

Utførende firma skal oppgi formell kompetanse og referanseprosjekter med kontaktinformasjon. Håndverkerne skal ha fag- og/eller svennebrev innenfor de fagene som oppdraget berører, eller kunne dokumentere tilsvarende realkompetanse. Generelt stilles det krav til at håndverkerne tidligere har deltatt i prosjekter med tilsvarende arbeidsoppgaver. I særlige tilfeller kan det lempes på kravene. Lærlinger eller andre under kompetanseoppbygging skal følges opp kontinuerlig under arbeidet. Sentrale fagpersoner og prosjektleder i utførende firma skal som hovedregel beherske norsk for å kunne diskutere kvaliteten ved utførelsen.

Forutsigbare og kostnadseffektive prosjekter

For å sikre en forutsigbar og kostnadseffektiv gjennomføring av istandsettings- og vedlikeholdstiltak, prioriteres fartøy som har grunnlagsdokumentasjon ved tilskudd. Grunnlagsdokumentasjon er:

 • Oppdatert tilstandsvurdering
 • Teknisk-historisk dokumentasjonsrapport godkjent av forvaltningen
 • Restaureringsplan godkjent av forvaltningen

Tiltak skal gjennomføres etter antikvariske retningslinjer og i samsvar med andre retningslinjer fra forvaltningen.

Til toppen