Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie

Gjennom tilskudd skal fredete kulturminner og kulturmiljø i privat eie settes i stand som et grunnlag for ivaretakelse av kildeverdi, opplevelsesverdi, bruk og verdiskaping. Posten skal bidra til å støtte private eiere i deres arbeid med å ta vare på kulturminner og kulturmiljø. 

Hvem kan motta tilskudd fra posten?

Private eiere og forvaltere av bygninger, anlegg, kulturmiljø og landskap som er fredet, automatisk fredet, midlertidig fredet eller der fredningssak er under behandling kan motta tilskudd.  

Hva kan det gis tilskudd til?

Midlene skal fordeles av regional kulturminneforvaltning etter søknad om tilskudd til konkrete istandsettings- og vedlikeholdstiltak fra eiere av kulturminner. Tilskudd skal dekke merkostnader, helt eller delvis, i forbindelse med antikvarisk sikring, istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner og kulturmiljø. Kulturminner som innebærer særlig tyngende vedlikeholds- og istandsettingsoppgaver for eier, og bygg og anlegg hvor særlig store kulturminneverdier står i fare for å gå tapt, skal prioriteres. 

Krav til egenandel 

Som hovedregel skal ikke tilskuddet overstige 50-70 % av totalkostnaden for et tiltak. Unntak fra dette må vurderes i lys av kulturminnets verdi, eiers nytte av bygningen og om det foreligger urimelig stort vedlikeholdsansvar. Dette må vurderes og dokumenteres i den enkelte saken. 

Krav til og valg av utførende håndverkere

Utførende firma skal oppgi formell kompetanse og referanseprosjekter med kontaktinformasjon. Håndverkerne skal ha fagskolepoeng eller studiepoeng innen praktisk bygningsvern eller kunne dokumentere tilsvarende realkompetanse. Generelt skal det stilles krav til at håndverkerne har deltatt i minst tre prosjekter tidligere med tilsvarende arbeidsoppgaver. Sentrale fagpersoner og byggeplassleder i utførende firma må beherske norsk for å kunne diskutere kvaliteten ved utførelsen.

Slik søker du om støtte

Du søker gjennom Riksantikvarens digitale søknadsportal. Her kan du opprette bruker, og logge inn via Id-porten. Det finnes hjelpetekster for feltene i søknadsskjemaet, men ta gjerne kontakt med oss i fylkeskommunen hvis du har spørsmål. Les mer om ordningen her.

Frist for å søke er 3. november.

Kontaktpersoner

For tidligere Buskerud, Jevnaker og Lunner: Jørn Jensen, jornje@viken.no ; tlf.: 905 68 479
For tidligere Akershus: Sissel Riibe, sisselri@viken.no; tlf.: 415 50 814
For tidligere Østfold: Roar Murtnes, magnem@viken.no; tlf.: 452 38 835

Til toppen