Tilskudd til ladeinfrastruktur i sameier og borettslag

Viken fylkeskommune har hatt en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag.
Ordningen videreføres ikke i 2021.

Om ordningen

Formålet er å bidra til at flere får mulighet til hjemmelading av elbiler. Støtteordningen skal bidra til å dekke kostnader i forbindelse med oppgradering av el-infrastrukturen i boligselskapenes parkeringsanlegg.

Viken fylkeskommune bevilget og fordelte 12,5 millioner kroner til denne støtteordningen i 2020.

Ordningen videreføres ikke i 2021.

Hvem kan søke

 • Borettslag, sameier og garasjelag tilknyttet disse kan søke om støtte.
 • Privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører og firmaer som driver utleie av parkeringsplasser kan ikke søke om tilskudd.
 • Bygg under oppføring kan ikke søke om tilskudd.

Slik søker du

Du søker via vårt elektroniske søknadsskjema, som aktiveres når søknad er mulig.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden i pdf:

 • Kopi av tilbud fra ekstern leverandør

Tildelingskriterier

 • Støtteordningen finansierer utbygging av el-infrastrukturen som muliggjør lading på bolig­selskapets parkeringsplasser. Det gis ikke tilskudd til selve ladepunktet på den enkelte parkerings­plass. Sammen med søknaden må det legges ved pristilbud fra leverandør hvor kostnader til ladeinfrastrukturen fremgår.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.
 • Kun faste installasjoner som borettslaget eller sameiet selv eier kan støttes.
 • Ordningen dekker ikke oppgradering av trafostasjon. I mange tilfeller vil det være mulig å montere styringsverktøy som gjør at oppgradering av trafo ikke er nødvendig og dette dekkes av tilskuddsordningen.
 • Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør
 • Tilskuddet kan utgjøre maksimalt 20 prosent av godkjente investeringskostnader, og begrenset oppad til 5.000 kroner per ladepunkt det legges til rette for. Maksimalt tilskuddsbeløp per borettslag eller sameie er 250.000 kroner.
 • Prosjektet kan i tillegg finansieres av andre offentlige aktører, for eksempel kommunen. Total andel offentlig finansiering kan ikke overstige 50 prosent.
 • Dersom det er behov for utredning av elanlegget kan en ekstern rådgiver kontaktes før man søker om tilskudd. Kostnader til ekstern rådgivning og prosjektering kan inkluderes i støtteberettigede kostnader med inntil 10.000 kr. Rådgivningen skal være uavhengig av leverandør. 
 • NB! Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtale med leverandør. 

Behandling av søknaden

Det er ingen søknadsfrist. Saksbehandlingen skjer fortløpende. Normal saksbehandlingstid for fullstendig utfylte søknader er 2 uker. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Du kan klage på vedtaket til Klagenemnda i Viken fylkeskommune, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Viken fylkeskommune, e-post: post@viken.no, eventuelt Postboks 220, 1702 Sarpsborg. Frist for å klage er 3 uker fra den datoen du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Utbetaling og rapportering

Midlene utbetales når prosjektet er fullført. Søker må dokumentere at midlene er benyttet til formålet med prosjektregnskap, attestert av regnskapsfører.

Til toppen