Tilskudd til store arrangementer for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Tilskuddsordningen skal stimulere til å få store arrangementer innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet til Viken. Søknadsfrist er 1. februar og 1. september. 

Viken fylkeskommune har som mål å utvikle en felles og koordinert regional satsing på store arrangementer med regional, nasjonal og internasjonal betydning. Dette vil styrke samarbeid, nytenking og frivillighet innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Viken. Viken fylkeskommune vil skape et nettverk for arrangører hvor målet er arrangementsutvikling.

Hvem kan søke

​Tilskuddsordningen er for arrangører av store nasjonale og internasjonale konkurranser innenfor idrett. Friluftslivsorganisasjoner som skal arrangere samlinger med nasjonal/internasjonal betydning. Det kan søkes om tilskudd til arrangementer både for funksjonsfriske og for personer med nedsatt funksjonsevne.
Arrangementet skal eies av søkeren, med fylkeskommunen og eventuelt andre aktører som samarbeidspartnere.

Slik søker du

Søk om tilskudd til store arrangement for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Følgende informasjon skal lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • Utfyllende prosjektbeskrivelse
 • Budsjett/finansieringsplan
 • Plan for bærekraftstilltak for arrangementet

Søknadsfrist

Det er to søknadsfrister:

 • ​​​1. februar for arrangementer som i hovedsak arrangeres påfølgende vår, sommer og høst
 • 1. september for arrangementer som i hovedsak arrangeres påfølgende vinter

Driftsstøtte og næringsutvikling

Arrangøren må være organisert på en slik måte at et eventuelt overskudd ikke kan bli utbetalt som utbytte til private eiere. Søkere kan for eksempel være kommuner og organisasjoner tilsluttet NIF, samt andre frivillige, medlemsbaserte organisasjoner, eller arrangementsselskap eid av slike organisasjoner. Andre søkere, som for eksempel aksjeselskap og stiftelser, vurderes særskilt.
Det gis ikke tilskudd til organisasjoner som faller inn under andre tilskuddsordninger i fylkeskommunen, herunder driftstøtte og næringsutvikling.

Tildelingskriterier

Tilskudd skal gå til store arrangementer av nasjonal eller internasjonal betydning. Arrangement som kan vise til økt attraktivitet og verdiskapning for Viken, og som har målsetning om å trekke til seg deltakere og publikum utenfor fylket, vil bli prioritert.

Tilskudd fra denne ordningen skal gå til utgifter rundt planlegging, prosjektering og gjennomføring av nasjonale og internasjonale arrangementer.

Godkjente kostnader/aktiviteter er for eksempel:

 • Utgifter til sekretariat/resultatservice
 • Utgifter til dommere og teknisk personell
 • Markedsføringsutgifter
 • Transport
 • Leie av anlegg, utstyr, med mer

Viken fylkeskommune gir ikke fylkeskommunal underskuddgaranti til arrangementer, eller økonomisk støtte til bankett, deltagelse, reise og opphold for utøvere.
Tilskuddet fra fylkeskommunen kan ikke utgjøre mer enn 1/3 av totalkostnaden. Det kan ikke søkes om tilskudd til planlegging, prosjektering og gjennomføring av arrangementet separat og/eller i flere omganger. (unntaket er ved store internasjonale mesterskap som EM og VM o.l.)

Årlig tilskudd

 • Dersom arrangementet er terminfestet, og skal avholdes i Viken over flere år, kan det søkes om fast årlig tilskudd på inntil kr 250 000 per år, i maksimalt tre år. Behov og utviklingspotensiale må dokumenteres.
 • Arrangører skal delta i arrangørnettverksmøter for å dele sine erfaringer med andre arrangører.
 • Arrangørene skal være villige til å inngå samarbeid med destinasjonsselskaper for utvikling og markedsføring av arrangementer, for å oppnå økonomiske og samfunnsmessige effekter.

Rabattordning

Arrangøren skal ha rabattordning for barn og unge. Ledsager for funksjonshemmet som løser billett til ordinær pris, gis gratis adgang ved arrangementer. Det skal inngås samarbeid med kulturkort for ungdom, f.eks. fylkeskommunens app; Bizzy.

FNs bærekraftmål

Arrangementet skal legge FNs bærekraftmål til grunn (økonomisk-, miljø- og sosial bærekraft). I søknaden skal det fremgå hvilke mål og tiltak man planlegger, og hvordan man skal oppnå dette. Fylkeskommunen forutsetter at arrangøren har en koordinator eller leder for bærekraft.

Behandling av søknaden

Søknadsbehandlingen følger krav til god forvaltningsskikk, habilitet og etisk adferd. Viken fylkeskommune vurderer søknaden ut fra opplysningene i søknaden, annen tilgjengelig og relevant informasjon og i tråd med tildelingskriteriene for ordningen.
Søker får skriftlig svar om tildeling eller avslag på søknaden i rimelig tid etter søknadsfristen.

Profilering/synliggjøring

Et arrangement som får tildelt midler skal sørge for omtale av arrangementet ved for eksempel innsalg til medier, og/ eller sak til egne nettsider/sosiale medier. I omtalen skal det komme tydelig fram at arrangementet har mottatt støtte fra Viken fylkeskommune. 

Vikens logo

Vi ber/oppfordrer arrangør til å dele omtalen med fylkeskommunens saksbehandler for videre deling. Viken fylkeskommunes logo skal brukes på alle trykte materialer og digitale flater. Logoer og annet grafisk materiale finnes på viken.no. 

Rapportering

Innen to måneder etter gjennomført arrangement skal en utbetalingsanmodning med følgende vedlegg sendes fylkeskommunen:

 • Prosjektregnskap
  • Prosjektregnskapet skal være underskrevet av virksomhetens styre/ledelse og en person som er regnskapskyndig/valgt revisor og ikke medlem av organisasjonens styre/prosjektstyre.
  • På tilskudd over kr 400 000 kreves revisorrapport fra statsautorisert revisor.
  • Fylkeskommunens tilskudd skal spesifiseres i regnskapet (skal for eksempel ikke samles i en post for offentlige tilskudd).
 • Evalueringsrapport
  • Skal inneholde en beskrivelse av måloppnåelse i forhold til kravene for tilskudd. I tillegg en beskrivelse av hva som har fungert bra/ikke bra under planlegging og gjennomføring av arrangementet.
 • Rapport om måloppnåelse med bærekraftmålene
  • Kan leveres i egen rapport, eller innarbeides i evalueringsrapporten.

Viken fylkeskommune og/eller Viken fylkesrevisjon har rett til innsyn i relevant dokumentasjon.

Link til rapporteringsskjema kommer snart.

Klage- og innsynsrett

Du kan klage på vedtaket. Klagen sendes til Viken fylkeskommune, e-post: post@viken.no, eventuelt Postboks 220, 1702 Sarpsborg
Frist for å klage er tre uker fra datoen på vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.