Tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg i Viken

Du kan søke om tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg. NB! Søknadsfrist var 1. mars 2023.  

Hva kan du søke om støtte til? 

Det kan søkes om støtte til konkrete utbedrings-, tilbakeførings- og restaureringstiltak samt sikringsarbeid. Tilskuddet er først og fremst tiltenkt å dekke merutgifter som følger av krav til istandsetting og materialbruk etter antikvariske prinsipper, og egenandel er derfor påkrevd.

  • Ordinært vedlikeholdsarbeid, elektriske installasjoner og standardheving faller utenfor ordningen.
  • Det gis normalt ikke tilskudd til bygningens interiør. Ren kopiering av kulturminner eller flytting av hus faller utenfor ordningen.

Hvem kan søke?

Private eiere og brukere, som enkeltpersoner, stiftelser, styret i forening/ organisasjon/ sameier, og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd.

Slik søker du

Søknadsfristen var 1. mars 2023.

Søknadsskjema er kun åpent i søknadsperioden.

  • Den tidligere tilskuddsordningen til ubemannete museene i Østfold er nå inkludert i denne utlysningen.
  • Vi ber alle søkere om å sette seg godt inn i retningslinjene (PDF, 317 kB).

Felleskapets bygg vil fortsatt bli prioritert i 2023

En god del av fellesskapets bygninger, som skolehus, ungdomshus og forsamlingshus, har behov for istandsetting og utbedringer. Disse ble prioritert i forbindelse med Frivillighetens år i 2022. Viken fylkeskommune ønsker å fortsatt rette særskilt oppmerksomhet mot denne type bygninger i 2023. Tidligere fellesskapsbygninger og bygninger som er offentlig tilgjengelige i dag vil derfor også bli prioritert i tildelingen i 2023. Dette gjelder også museumsbygninger driftet av frivillige organisasjoner og lag, som ikke er eiet av de konsoliderte museene.

Sluttrapport og utbetaling av tilskudd

Tilskuddet utbetales når tiltaket er utført. Utbetaling kan skje når vi har mottatt sluttrapport. Det må vedlegges kopi av fakturaer/kvitteringer samt fotografier som viser det ferdige resultatet.

Gå til rapporteringsskjema

Sluttrapport og anmodning om utbetaling må være innkommet fylkeskommunen innen 1. desember 2023.