Tilskudd for å ha lærlinger og lærekandidater med særskilte behov

Lærebedrifter og opplæringskontor som har tegnet kontrakt med lærlinger og lærekandidater med særskilte behov eller kort botid i landet, kan søke om ekstra midler til veiledning.  Frist for å sende inn søknad er 1. desember og 1. juni.

 • Tilskuddsordningen skal være med på å styrke ungdommens mulighet til å jobbe i det ordinære arbeidslivet. 

Kort om ordningen:

Tilskuddsordningen skal bidra til å finansiere kostnader knyttet til opplæring av ungdom i målgruppa. Det vil si kostnader som ikke dekkes av det ordinære lærlingtilskuddet, som for eksempel frikjøp av ekstra personalressurs.

Tilskuddsordningen gjelder for lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater under 25 år.

 • Det er mulig å søke om 1–6 timer i uka.
 • Det kan søkes om ett år frem i tid og ett år tilbake i tid.
 • Det er kun mulig å søke om ett år av gangen.
 • Ett år tilsvarer 47 uker. 5 uker ferie er da trukket fra årets 52 uker.

Hvem kan søke? 

Bedrifter kan søke om særskilt tilskudd for både lærlinger og lærekandidater, men ikke til bedrifter som allerede har fått innvilget «ekstra lærekandidattilskudd» etter egen avtale.

 • Lærlingene og lærekandidatene må ha behov for ekstra oppfølging.
 • Bedrifter som har tegnet kontrakt med lærlinger eller lærekandidater med svake norskferdigheter på grunn av kort botid i Norge kan også søke.

Slik søker du

 • Det må legges ved sakkyndig vurdering av nyere dato for opplæringen i bedrift som forteller hvilket hjelpebehov kandidaten har.
 • Sakkyndig vurdering blir utarbeidet av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i samarbeid med søker, som er bedriften sammen med lærling eller lærekandidat.
 • Bedriften må sørge for at den sakkyndige vurderingen for opplæringen i bedrift legges ved søknaden.
 • Ytterligere informasjon og henvendelse til PPT finner du her

Søknad om tilskudd for lærlinger og lærekandidater med særskilte behov

Dokumentasjon på behovene lastes opp som vedlegg i skjemaet.

Retningslinjer for ordningen med tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og praksisbrev-/lærekandidater med særskilte behov (PDF, 226 kB)

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad er 1. desember og 1. juni.

Søknaden må være korrekt utfylt og sendt inn med riktig dokumentasjon innen fristen. Er det ikke lagt ved riktig dokumentasjon, er det ikke sikkert at søknaden blir behandlet før tilskuddet utbetales. Alle søknader som kommer inn etter søknadsfristene blir behandlet og utbetalt ved neste tilskuddsutbetaling.

Tildelingskriterier

For at bedriften din skal kunne søke om særskilt tilrettelegging, må lærlingen eller lærekandidaten ha

 • særskilte behov, som for eksempel, tettere oppfølging og veiledning og tid til repetisjoner
 • svake norskferdigheter og kort botid i landet
 • lærlingen eller lærekandidaten må være under 25 år
 • behovene til kandidaten må være dokumentert, og dokumentasjonen må legges ved i søknaden.

Behandling av søknaden og utbetaling av tilskudd

Søknaden vil bli behandlet fortløpende. Ved stor pågang må det regnes med noe saksbehandlingstid. 

Tilskuddet vil utbetales samtidig med utbetalingen av det ordinære lærlingtilskuddet. 

Søker kan klage på vedtaket til Klagenemnda i Viken fylkeskommune, jamfør forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Viken fylkeskommune på e-post post@viken.no eller til Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg.

Frist for å klage er tre uker fra den datoen søker har mottatt vedtaket.

Søker kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering

Lærebedriftens sluttrapport for bruk av særskilt tilskudd

Kontakt

Har du spørsmål i forbindelse med søknad om tilskudd til lærlinger med særskilte behov? Kontakt oss på e-post laeretilskudd@viken.no.

Til toppen