Tilskudd til lærebedrifter som gir opplæring i verneverdige tradisjonshåndverksfag 

Lærebedrifter innenfor verneverdige tradisjonshåndverksfag kan søke om tilskudd til materialer og utstyr for å gjennomføre opplæringen. Søknadsfristen er 1. april 2023.

Lærebedrifter og opplæringskontor kan søke Viken fylkeskommune om stimuleringsmidler innenfor verneverdige tradisjonshåndverksfag. Målgruppa er lærefag som er hardt rammet av endringer i rammebetingelser på grunn av uforutsette hendelser nasjonalt og internasjonalt, som blant annet har ført til betydelig økte kostnader til opplæring.

Dette er en del av Viken fylkeskommunes arbeid med å forhindre at lærlinger og lærekandidater blir permittert slik at de kan fullføre kontrakten på normert tid. Tiltaket vil også kunne bidra til å bevare lærebedrifter i utsatte fag med få lærebedrifter.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til materialer og utstyr for å gjennomføre opplæringen.  

Hvem kan søke om midler og vilkår for støtte

  • Stimuleringsmidler er søkbare for lærebedrifter i Viken fylkeskommune innenfor lærefagene på listen over de verneverdige tradisjonshåndverksfagene for 2023.
  • Opplæringskontor kan søke på vegne av sine medlemsbedrifter. Det er mulig å søke om inntil kr 30.000 per lærebedrift (medlemsbedrift). Beløpet er en engangssum.
  • Lærebedriften må være godkjent lærebedrift i Viken fylkeskommune, og lærlingen/lærekandidaten må ha kontrakt i et av de verneverdige tradisjonshåndverksfagene.

Slik søker du

Søknaden sendes på eDialog. 
Merkes med: Tilskudd til lærebedrifter - verneverdige tradisjonshåndverksfag

Søknadsfrist: 1. april 2023

Størrelsen på beløp som tildeles vil bli vurdert ut ifra innholdet i søknaden og antall innkommende søknader.
Søknadene behandles fortløpende.

Krav til søknaden

  • Navn på lærling/lærekandidat
  • Navn på lærebedrift og lærefag
  • Kort begrunnelse for søknaden
  • Plan for opplæring og oppfølging
  • Bruk av midler (enkelt budsjett)
  • Eventuelt samarbeid med andre

Rapportering

Ved forespørsel fra fylkeskommunen må bedriften rapportere på tildelte midler.

Viken fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i all relevant dokumentasjon.

Kontaktperson

Har du spørsmål kan du ta kontakt med maritmoen@viken.no