Tilskudd til tilbydere av høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning)

Alle fagskoler med studiested i Viken kan søke om tilskudd til NOKUT-akkrediterte høyere yrkesfaglige utdanninger. Søknadsfrist var 15. desember 2022.

Hva kan støttes?

Tilskudd gis til akkrediterte fagskoler uavhengig av eierform, basert på nasjonale retningslinjer og fylkeskommunens prinsipper og kriterier for tilskudd til fagskoler.

Fylkestinget har vedtatt prinsipper og kriterier for forvaltning av driftstilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning i Viken.

Se kriteriene for tildeling av driftstilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning i Viken, vedtatt av fylkestinget 15. september 2022.

Slik søker du

Lenker til søknadsskjemaer for kortere studier kommer.

Frister og behandling

Det er flere ulike frister for søknad på tilskudd.

 • Studietilbud med omfang på 30 studiepoeng eller mer
  Søknadsfrist 15. desember 2022
 • Kortere studier på mindre enn 30 studiepoeng
  Søknadsfrister 1. februar, 1. juni og 1. oktober (utsatt til 1. november)

Søknadene om tilskudd til drift av ordinære studier blir behandlet så snart vi kjenner fylkeskommunens rammer. Disse blir fastsatt i statsbudsjettet i desember 2022.

Søknader om tilskudd til kortere studier blir behandlet fortløpende i etterkant av søknadsfristene.

Formål

Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys akkreditert høyere yrkesfaglig utdanning i samsvar med behovet for kompetanse, lokalt, regionalt og nasjonalt.

Driftstilskuddet til fagskoler skal stimulere til god kvalitet og gjennomføring i høyere yrkesfaglig utdanning. Tilskuddet skal også bidra til å dekke kompetansebehovene i samfunnet. Kunnskapsdepartementet har fastsatt fire mål for tilskuddsordningen, jf. Prop. 1 S (2018–2019):

 • Høy kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning
  Utdanningene skal være av høy kvalitet og sikre gode vilkår for fagskolestudentene.
 • Yrkesrettet høyere yrkesfaglig utdanning
  Fagskolene skal utdanne kandidater som kan gå rett inn i yrkeslivet, med den praktiske og teoretiske kunnskapen som det er behov for i det enkelte yrket. Det er derfor viktig å vurdere hvor relevante utdanningene er for arbeidslivet.
 • God tilgang til høyere yrkesfaglig utdanning
  Fagskolene skal bli en større og viktigere del av det norske utdanningssystemet, og en større del av studentene skal ta høyere yrkesfaglig utdanning.
 • Effektiv og solid fagskolesektor
  Fagmiljøene skal ha tilstrekkelig faglig styrke, kvalitet og soliditet. Robuste miljø handler også om administrativ kapasitet og kompetanse.

Rapportering

Alle fagskoler skal rapportere til DBH Fagskolestatistikk. Det er flere frister for rapportering gjennom året.

Mer om tilskuddsordningen

Fra 2018 ble det innført en ny tilskuddsordning for driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning. Tilskuddsordningen er fremdeles under utvikling. I dag er det Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKdir) som har ansvar for tildelingen til fylkeskommunene. Les mer om Driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning (diku.no) og Orientering om tilskuddsordningen (diku.no).

Kunnskapsdepartementets reviderte retningslinjer per 18. august 2021 gir viktige føringer for fylkeskommuner og fagskoler.

Midlene fylkeskommunen får fra HKdir fordeles videre til private og fylkeskommunale fagskoler i eget fylke.

Gjennom Viken fylkeskommunes regionale kompetansestrategi, som er en del av fylkeskommunens regionale planstrategi (i henhold til Plan- og bygningsloven), vil det synliggjøres hvilken kompetanse arbeids- og næringslivet i fylkeskommunen etterspør. Dette vil være førende for hvilke høyere yrkesfaglig utdanningstilbud som vil bli prioritert i tilskuddstildelingen. Regionale planer for Viken fylkeskommune består av planer vedtatt i Akershus, Buskerud og Østfold, og plandokumenter vedtatt i Viken fylkeskommune.