Forstudie av T-baneforlengelse til Lørenskog

Ruter har på oppdrag fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune utarbeidet en forstudie av mulig T-baneforlengelse fra Ellingsrudåsen til Lørenskog sentrum/Skårersletta.

Klikk for stort bildeForside - Forstudie av T-bane Lørenskog-Skårersletta Ruter/Norconsult

Rapporten er sendt på en begrenset høring fram til 1. mars 2020. Forstudien med åtte underlagsrapporter, samt høringsbrevet, kan lastes ned fra denne siden.

Tre alternative traseer

Ruter sammen med Norconsult har vurdert en rekke ulike traseer som er dokumentert i en silingsrapport, se vedlegg 1. Tre alternative løsninger for baneforlengelse fra dagens T-banestopp på Ellingsrudåsen fram til Lørenskog er vurdert nærmere i forstudien (se kartet).

  • Alternativ A: Via stasjon på Visperud, direkte linje til endestasjon midt på Skårersletta.
  • Alternativ B: Via stasjon på Visperud, trasé langs rv. 159, og stasjoner i hver ende av Skårersletta.
  • Alternativ C: Som alternativ B, men kun stasjon i nordenden av Skårersletta.

Forstudien har avdekket at det er mulig å finne en trase i fjell på det meste av strekningen. Et foreløpig kostnadsestimat varierer fra 3,2 mrd. (alternativ C) til 4,4 mrd. (alternativ B).

Alternative traseer for ny T-bane Lørenskog-Skårersletta. - Klikk for stort bildeAlternative traseer: Flyfotosom viser alternativ A-C for en eventuell T-bane til Lørenskog-Skårersletta. Ruter/Norconsult Trafikkberegninger

Trafikkberegningene som Ruter har gjennomført viser at alle alternativene har positiv trafikantnytte, og reisestrømmene går både til og fra sentrum. Alternativ B, med tre stasjoner og endestasjon i sydenden av Skårersletta, ser ut til å treffe markedet best og gi flest passasjerer. Samlet sett er alle alternativene beregnet å ha negativ samfunnsøkonomisk nytte sammenlignet med å betjene området med buss.

Trafikkberegningene er forutsatt at det ikke lenger kjører ekspressbusser helt inn til Oslo sentrum. Dette gjelder både referansealternativet og de tre alternativene med T-baneforlengelser. Ruter har antatt at det i fremtiden vil være begrenset mottakskapasitet for busser i Oslo sentrum, og anbefaler at det ikke går ekspressbusser som vil konkurrere om de samme reisende som T-banen. T-banen gir noe lenger reisetid til Oslo sentrum enn dagens ekspressbusser.

Avhengig av ny T-banetunell i sentrum

Ruter peker på at det i rush-timen ikke er kapasitet i T-banesystemet i Oslo til å forlenge dagens linje forbi Ellingsrud før kapasiteten gjennom sentrum er styrket med en ny fellestunnel. Først da vil det i praksis være mulig å øke frekvensen på Furusetbanen for å kunne ta imot en passasjerøkning fra Lørenskog. Dette kan tyde på at en T-baneforlengelse ligger langt fram i tid. På den annen side er det mulig å se for seg at en baneforlengelse kan stå ferdig samtidig med ny fellestunnel eller annen kapasitetsutvidelse gjennom Oslo.

Hva skjer videre?

Forstudien er en oppfølging av Baneløsning Nedre Romerike som del av Oslopakke 3 avtalen og Byvekstavtalen. Formålet har vært å avklare en hovedløsning (trasé) som i neste omgang kan planlegges mer detaljert etter Plan- og bygningsloven. Hvis prosjektet videreføres med en formell planprosess, vil et planprogram (bl.a. om valg av trasé) og planforslag bli gjenstand for offentlig høring. En beslutning om videre planprosess vil kreve en avklaring i Oslopakke 3 og byvekstavtalesamarbeidet.  

Rapporten med vedlegg

Vedlegg:

  1. RAM og sikkerhet
  2. Anleggsgjennomføring
  3. Transportmodellberegninger
  4. KU basert på V712 med ikke prissatte konsekvenser
  5. Tegningshefte

Inviterte parter kan levere høringssvar

Høringsbrev med invitasjon til å komme med høringsinnspill er sendt til berørte kommuner og transportetater. Høringssvarene sendes til post@viken.no, alternativt per post til Viken fylkeskommune, avdeling for samferdselsplanlegging og forvaltning, postboks 220, 1709 Sarpsborg.  

Frist for å svare på høringen er 1. mars 2020.

Til toppen