Høring: Forslag til detaljreguleringsplan for fv. 33 Skreikampen - tunnel

Viken fylkeskommune legger forslag til detaljreguleringsplan for fylkesvei 33 Skreikampen - tunnel ut til offentlig ettersyn og høring, i samarbeid med Eidsvoll kommune. Frist for å svare på høringen er 7. januar 2022.

Om planen

Viken fylkeskommune planlegger utbedring av fv. 33 på strekningen forbi Skreikampen nord for Feiring i Eidsvoll kommune. Strekningen er cirka 1300 m lang, hvorav tunnelen forbi Skreikampen utgjør cirka 460 meter.

Terrenget er sidebratt, og deler av strekningen er definert som skredpunkt. Hovedhensikten med prosjektet er å bygge ny vei som reduserer faren for ras/ skred og sikrer fremkommelighet. 

Forslaget til reguleringsplan omfatter rassikringstiltak for fv. 33 Skreikampen. Tiltaket er et fylkeskommunalt prosjekt og innebærer ny vei i tunnel forbi Skreikampen, samt nødvendig tilkobling til eksisterende vei utenfor begge tunnelmunningene.

Dagens vei forbi tunnelen vil bli beholdt og tilrettelagt for syklister, men også tilrettelagt for bruk av utrykningskjøretøy hvis tunnelen må stenges. Beredskapsveien vil være avsperret med fysisk bom.

Varsel om utvidet planområde

Samtidig som vi legger planforslaget ut på høring og til offentlig ettersyn, varsler vi om utvidelse av planområdet.

Det er foretatt en mindre utvidelse av varslet planområde for en bedre tilpasning til eksisterende vei i sør. Utvidelsen omhandler en forlengelse av planområdet 35 meter sørover, slik illustrasjonen nederst på siden viser.

Høringsdokumenter

 

Send inn ditt høringssvar

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn og høring i perioden 17. november 2021 til 7. januar 2022.

Har du merknader eller innspill til planen, sender du disse skriftlig til Viken fylkeskommune på en av følgende måter:

Innspillene merkes med "saksnummer 2020/131568 fv. 33 Skreikampen". 

Planen er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7. Du finner mer informasjon om den formelle planprosessen i selve reguleringsplanen.

Kontakt

Dersom du har spørsmål eller ønsker å få tilsendt reguleringsplanen, kan du kontakte Anders Kinn Vidste på telefon 32 30 00 00 eller e-post: andersv@viken.no 

Utvidet plangrense i kart - Klikk for stort bildeDet er foretatt en mindre utvidelse av varslet planområde, for å oppnå bedre tilpasning til eksisterende vei i sør. Planområdet er forlenget 35 meter sørover - vist med grønn stiplet linje i illustrasjonen. Viken fylkeskommune      

Til toppen