Legger til rette for utrykningskjøretøy på Kanalbrua i Moss

Viken fylkeskommune vil fra onsdag kveld kl. 20.00 utføre veiarbeid i området ved Kanalbrua, noe som kan påvirke trafikken til og fra Jeløya. Det blir skiltet på stedet, og i perioder også manuell dirigering mens arbeidet pågår.

Foto ovenfra - Klikk for stort bilde Viken fylkeskommune

Det planlagte veiarbeidet vil i størst mulig grad bli utført på kvelds- og nattestid, og omfatter tiltak for å bedre fremkommeligheten i Helgerødgata for utrykningskjøretøy. Det vil også bli utført mindre endringer av veioppmerkingen på Kanalbrua.

– Vi håper mye av arbeidet vil være utført i løpet av en ukes tid, men fremdriften er væravhengig. Det er spesielt asfaltering og veioppmerking som er avhengig av tørre forhold for å kunne utføres, sier seksjonsleder Arne Bjørklund i Viken fylkeskommune.

Bygger om trafikkøyer

Det skal byttes kantstein slik at flere av trafikkøyene i Helgerødgata blir overkjørbare, og samtidig forkortes trafikkøya fra Logns plass og vestover mot Glassverk-rundkjøringa. Da får kjøretøy i utrykning mulighet til å legge seg i midten av veibanen og kjøre forbi eventuelle kødannelser.

– I dialog med utrykningsetatene og kommunen har vi konkludert med at det er behov for lavere kantstein rundt flere trafikkøyer. Det vil gjøre det mulig for utrykningskjøretøy å kjøre over disse hindringene, sier seksjonsleder Arne Bjørklund.

Viken fylkeskommune

Trafikkøya på vestsiden av Kanalbrua beholdes imidlertid som den er med høye kantstein. Det er mye svingebevegelser i dette området, og denne trafikkøya er viktig for å ivareta sikkerheten for fotgjengere. Sammen med trafikkøya på Longs plass, er den også viktig for styre trafikkstrømmen i riktig retning ut på Kanalbrua.

Den store rundkjøringen ved Glassverket beholdes som den er i dag.

Ny oppmerking

Viken planlegger videre en mindre tilpasning av kjøremønsteret inn mot rundkjøringen på østsiden av Kanalbrua, der Helgerødgata møter rv. 19 og ferjetrafikken. Her vil kjørefeltets plassering justeres for å gi trafikken fra Jeløya en mer naturlig linje inn i rundkjøringen.

I tillegg skal syklistene få bedre plass når de krysser Kanalbrua, ved at deler av det skraverte hvite feltet fjernes i området nærmest fortauet, slik at det blir mulig å sykle i veibanen. Det vil samtidig bli lagt rister på slukene langs fortauskanten, slik at syklister ikke skal sette fast hjulene der.