Møtte samferdselsministeren til en prat om Nasjonal transportplan

- Samferdselsministeren skal gjøre mange viktige prioriteringer. Min oppgave i samtalen var å løfte frem de viktigste prioriteringene til Viken fylkeskommune, og forklare hvorfor disse er viktige for oss, sier fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes, etter den digitale praten med samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Klikk for stort bildeOlav Skinnes (Sp), Fylkesråd for distrikt og fylkesveier Tom-Egil Jensen          

Møtet med Hareide var et oppfølgingsmøte etter møtet fylkesråden med flere hadde med samferdselsministeren om ny NTP (2022-2033) 20.august i år. Innspillene fra Viken fylkeskommune ble behandlet av fylkestinget 20. mai 2020.

Foreslår et langsiktig program for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i Norge er enormt, og kan beløpe seg opp mot 70-80 milliarder kroner. Viken fylkeskommune er i gang med å kartlegge etterslepet i fylket, som antas å være mellom 6 og 8 milliarder kroner. I innspill til NTP har Viken fylkeskommune kommet med et forslag om et større nasjonalt program der staten og fylkeskommunene samarbeider om å ta igjen dette etterslepet.

- Jeg utfordret ministeren på hva staten kan stille opp med til et slikt program. Vi ser for oss et program for etterslep som kan vare i 15-20 år. Om vi mottar ca. 500 millioner kroner ekstra i året, er vi oppe i 7,5 milliarder kroner i løpet av 15 år.  Med 500 millioner ekstra tror jeg også at vi kan utnytte entreprenørkapasiteten vår uten at det er prisdrivende. Jeg ønsker meg en tverrpolitisk enighet om dette i Stortinget, slik at vi får en pakke som kan gå uavhengig av regjeringsskifter, sier Skinnes.Klikk for stort bildeSamferdselsminister Knut Arild Hareide Samferdselsdepartementet  

 

Kun ett nytt veiprosjekt

- For Viken er det viktig å ta igjen etterslepet på fylkesveiene enn å ha med mange nye riksveiprosjekter i den nye NTPen. Derfor ønsker vi at prosjektene som ligger inne i siste periode av dagens NTP (2018-2029), videreføres i ny NTP. Fylkeskommunen foreslår å kun ta inn ett nytt prosjekt; E16 Nymoen-Eggemoen, sier Skinnes

Viken fylkeskommune ser det som naturlig at E16 Nymoen - Eggemoen blir bygget som en forlengelse av E16 Eggemoen – Olum, som er under bygging. Strekningen fra Nymoen til Eggemoen i Ringerike kommune er en strekning på ca. syv kilometer. En ny forbindelse mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen vil inngå som del av en ringvei rundt Hønefoss, og inngå som en del av en ring 4 utenom Oslo. Ny vei vil avlaste Hønefoss sentrum for gjennomgangstrafikk. Prosjektet har en vedtatt kommunedelplan.

Satsning på jernbane

Jernbanen er en helt sentral del av kollektivtilbudet i Viken og på Østlandet ellers. For å få ned klimagassutslippene, håndtere befolkningsveksten i området og gjøre tog mer konkurransedyktig sett opp mot privatbilismen, er det viktig å prioritere og utvikle jernbanen. Fylkeskommunen har spilt inn til NTP at jernbanetilbudet må økes både gjennom Oslo, mellom byene i Viken og på grenbanene i Viken. I tillegg er det viktig at InterCity-satsingen gjennomføres så raskt som mulig.

- For oss er planleggingen av ny Ringeriksbane viktig, og her samarbeider vi godt med Vestland fylkeskommune om å holde trykket på prosjektet oppe, slik at vi kan korte ned reisetiden mellom Oslo og Bergen. Hareide er veldig klar over at Ringeriksbanene er viktig som et første trinn i dette prosjektet. Trinn to er strekningen mellom Voss og Arna i Vestland fylke, sier fylkesråden.

Med ny Ringeriksbane blir reisen mellom Oslo og Bergen korter ned  med en time, og med Voss-Arna en drøy halvtime. Etter disse prosjektene gjenstår kun et par mindre prosjekter, før det forhåpentligvis går an å kjøre Oslo-Bergen med tog på i underkant av fire timer. Først da er tog en reell konkurrent til fly,

I tillegg til Ringeriksbanen, er InterCity-utbyggingen det for Viken. Utbyggingen av Østfoldbanen sliter med store kostnadsoverskridelser og utfordrende grunnforhold.

- Inntil vi får dobbeltspor fram til Halden, er det viktig for oss å sikre en god kapasitet og frekvens på togtilbudet på Østfoldbanen. Vi bør dessuten gjøre tiltak på dagens bane som ikke vil være bortkastet den dagen dobbeltsporet kommer

Fylkeskommunen er også opptatt av å få på plass en god løsning for påkoblingen fra Østre linje i Ski. Hensikten med prosjektet er å øke kapasiteten ved Ski stasjon, samt sikre at tog til/fra Østre linje kan kjøre inn i den nye tunnelen på Follobanen. Prosjektet vil redusere reisetiden for trafikanter fra Østre linje til Oslo. Det er nå klart at arbeidet med reguleringsplan blir gjennomført som statlig planprosess fordi Bane Nor og kommunene Ås og Nordre Follo ikke kom til enighet. Viken fylkeskommune har spilt inn at det er viktig at løsningen som velges både tar hensyn til det spesielle KULA-landskapet (Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse), og i størst mulig grad verner om matjorden.

Byvekstavtaler og bypakker

Som et ledd i å få veksten i persontransporten i storbyområdene over på kollektivtransport, sykkel og gange, er det innført en ordning med byvekstavtaler for de ni største byområdene i Norge. I Viken gjelder dette byområdene Buskerudbyen, Nedre Glomma og Oslopakke 3.

- Byvekstavtalene er forbeholdt de største byområdene, men vi har mange mellomstore byer som har mange utfordringer. De bør også få en type håndsrekning fra staten for å løse de utfordringene de har med å få ned utslipp i trafikken. I samtalen med samferdselsministeren var det et viktig poeng for meg å få frem, sier fylkesråden.

Et annet viktig moment som ble tatt opp under samtalen med Hareide, var kravet om egenandel på 20 prosent for fylkeskommunale og kommunale prosjekter i bypakkene.

-Vi mener at kravet til egenandel ødelegger for fremdriften i bypakkene. Eksempelvis vil Viken fylkeskommune måtte ut med om lag 800 millioner kroner for å få gjennomført prosjektet med å bygge ny fylkesvei 109 mellom Fredrikstad og Glomma. Utbyggingen er anslått å koste 4 milliarder. Egenandelen på 800 millioner kroner utgjør like mye som det årlige budsjettet på samferdsel, sier Skinnes.

Bygdemiljøpakker

Viken fylkeskommune jobber med en pilot for bygdemiljøpakker. Tanken er å legge til rette for miljøvennlig transport og god mobilitet i distriktene. Fylkeskommunen jobber med piloten systematisk og på tvers av sektorene. Målet er å få til en pakke som inneholder næringsutvikling, estetikk, nullutslipp og mobilitet. Kommunene i Viken er ulike og har forskjellige utfordringer. Tanken er å ha en pakke som kan ta opp i seg og løse de ulike utfordringene, altså ikke en «one size fits all»- pakke, men at vi forsøker å få til en fleksibel løsning.

Planen er å kjøre piloter i 2021 og 2022 med en kommune fra hver av de gamle fylkene. Det er ikke bestemt hvilke kommuner det blir, men vi velger kommuner som har forskjellige utfordringer slik at vi får testet ut innretningen og hvordan dette kan bli.

- Nå jobber vi med å finne ut hvilke kriterier vi skal legge til grunn, og her kan vi blant annet trekke inn distriksindeksen, men det må også være et skjønn, slik at vi får fordelt pilotkommunene rettferdig mellom de gamle fylkene. Ministeren er interessert i jobben vi gjør, og vi ble enige om å ta en prat om disse pilotene ved en senere anledning, avslutter Skinnes.

Fakta om Nasjonal transportplan (NTP)

  • NTP viser hovedtrekkene i Regjeringens transportpolitikk for de neste årene.
  • Planen viser en strategi for utvikling av det samlede systemet for vei-, jernbane-, luft- og sjøtransport. Planen omhandler både drift, vedlikehold og investeringer.
  • Planprosessen foregår i grove trekk slik:
    •  Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen utarbeider grunnlag til NTP på oppdrag fra Samferdselsdepartementet
    • Regjeringen legger fram en stortingsmelding om NTP som blir behandlet i Stortinget
  • Planen gjelder for en periode på 12 år, men med hovedvekt på de første seks årene. Den revideres hvert fjerde år.
  • I 2021 blir ny NTP lagt frem

Kilder: regjeringen.no, Statens vegvesen

Til toppen