Rapport om ny pris- og betalingsmodell for kollektiv- og mobilitet i Oslo og Viken  

Oslo kommune og Viken fylkeskommune ønsker å gjøre det enklere og mer attraktivt å reise kollektivt. Ruter, Brakar og ØKT har fått i oppdrag å vurdere ny felles pris- og betalingsmodell. Utredningen er nå ferdig. 
Buss i fart  - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Morten Brun  

Det er et felles mål for Oslo og Viken å sikre et sømløst og attraktivt kollektivnettverk, som bidrar til vekst i andelen kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil.  

Formålet med utredningen var å vurdere om det burde gjøres endringer i dagens pris- og betalingsmodell for å legge til rette for et sømløst reisetilbud i Viken.

– Et mer sømløst kollektivtilbud er viktig for innbyggerne uavhengig av spørsmålet om fylkesinndeling. Også i en situasjon med tre fylker er det viktig å jobbe videre med gode ordninger for innbyggerne, på tvers av kollektivselskaper og administrative grenser, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel. 

Viken ønsker at det skal være enkelt for innbyggerne å reise på tvers av administrative grenser uavhengig av transportmiddel, billettsystem og organisering.

Det var viktig også å vurdere effekten på andre hensyn og mål: 

  • bedre utnyttelse av eksisterende materiell og infrastruktur  
  • innlemme nye mobilitetsformer 
  • legge til rette for ulike politiske prioriteringer i Oslo og Viken  
  • sikre inntekter til kollektivtransporten  

Erfaringer fra andre byer og områder

I oppdraget som kollektivselskapene fikk fra Oslo kommune og Viken fylkeskommune, ble det lagt til grunn en kunnskapsbasert og bred tilnærming, der også erfaringer fra andre byer og områder, relevant forskning, teknologiske muligheter og begrensninger skulle belyses.  

Utredningen konkluderer med at dagens modell er den beste løsningen, og at videreutvikling av denne samlet sett best kan imøtekomme formålene ved en pris- og betalingsmodell slik Viken og Oslo beskrev i bestillingen. Dette selv om modellen har svakheter, for eksempel randsoneproblematikk.

Kollektivselskapene viser til at dette alternativet fremfor å utvikle en ny modell vil medføre mindre omstillingskostnader og betydelig redusert økonomisk risiko.  

Felles pris- og betalingsmodell

Rapporten peker på at ved å bygge videre på dagens modeller kan kollektivselskapene bevege seg stegvis i retning av en felles pris- og betalingsmodell.

Selskapene har kommet langt i å harmonisere forretningsregler og å få på plass en felles teknologisk plattform. Det gir gode muligheter for relativt raskt å kunne gi de reisende i regionen mer sømløse reiser og nye løsninger. Slik som nye billettprodukter som svarer på nye behov. 

Fylkesrådet skal nå ta stilling til kollektivselskapenes utredning og anbefaling, og skal behandle saken i begynnelsen av mai, med sikte på å legge frem saken for fylkestinget i juni.

Rapporten

Til toppen