Varsler utvidelse av planområdet for fv. 283 Vinnes bru

Viken fylkeskommune må utvide planområdet for ny fv. 283 Vinnes bru i Drammen kommune.

Klikk for stort bildeViken fylkeskommune utvider planområdet for nye fv. 283 Vinnes bru. Nytt utvidet planområde er vist med rød, stiplet strek. Det opprinnelige planområdet er vist med sort, stiplet strek. Viken fylkeskommune   

Grunnundersøkelser i det opprinnelige planområdet har vist at området ikke er stabilt nok. For å sikre god nok stabilitet til å bygge ny Vinnes bru, må vi utføre tiltak sørover langs Vinnesbekken. Dette området ligger utenfor det opprinnelige planområdet, og derfor må vi utvide planområdet.

Kom med innspill

Du er velkommen til å komme med innspill til planarbeidet. Frist for innsending av innspill og merknader er satt til 30.ok­tober 2020. Merknader må du sende til Viken Fylkeskommune på e-postadressen post@viken.no, eller per post til Viken fylkeskommu­ne, postboks 220, 1702 Sarps­borg.

Alle innspill må du merke med «Fv. 283 Vinnes bru». Innspillene følger saken til politisk behandling.

Spørsmål og kommentarer til arbeidet med regulerings- planen kan du sende til COWI v/Liv Siri Syvertsen, e-post til LSSY@cowi.com , mobil 41 20 88 87.

Statens vegvesen varslet 24.6.2019 om oppstart av reguleringsplan for ny Vinnes bru på fv. 283 i Drammen kommune. Ansvaret for planen er nå overtatt av Viken fylkeskommune.

Planen/ tiltaket utløser ikke krav til planprogram eller konsekvensutredning i henhold til for­skrift om konsekvensutredning. Vi gjør oppmerksom på at det kan bli foretatt mindre juste­ringer av grensen for planområdet, og i så fall varsler vi berørte naboer og grunneiere direkte.

I kommuneplan for 2015-2026 er arealene innenfor planområdet avsatt til offentlig trafikk­område, LNF og boligformål.

Varslet skjer i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14.

Til toppen