Viken fylkeskommune stenger fv. 120 Storgata i Lillestrøm

3. mai 2021 starter entreprenøren Isachsen Anlegg AS å rehabilitere deler av Storgata. Da stenger vi gata for gjennomkjøring fra krysset med Parkalleen til rett sør for krysset med Vestbygata.

Fv. 120 Storgata i Lillestrøm Bente Espeseth

 

Storgata blir et anleggsområde frem til senhøsten 2022.

Bilister, kollektivtrafikk, gående og syklende må benytte andre ruter til og fra Lillestrøm sentrum. Disse rutene vil vi skilte, men vi gjør oppmerksom på at det vil bli endringer underveis. Det er opp til entreprenøren å legge opp arbeidet, men fylkeskommunen har lagt inn en premiss om at minst hver tredje tverrgate til Storgata skal være åpen.

Støy, støv og trafikkomlegginger

- Når gata står ferdig i 2022, skal den være tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne. Før den tid må imidlertid innbyggerne i Lillestrøm forberede seg på en anleggsperiode med støy, støv, trafikkomlegginger og vanskelig fremkommelighet, sier Andreu Regue Barrufet, prosjektleder i Viken fylkeskommune.

Arbeidstider

Arbeidstiden vil i alle hovedsak være fra kl. 07.00 til kl. 19.00 mandag til onsdag, og fra kl. 07.00 til kl. 14.00 torsdag. Fredag vil det ikke være anleggsaktivitet i gata. Det kan unntaksvis forekomme arbeid ut over disse tidspunktene, også nattarbeid. Dersom vi har behov for å jobbe natten, vil de som blir berørt av dette få informasjon i god tid på forhånd.

- Vi legger vekt på at de mest støyende arbeidene skal skje i perioder på døgnet som er minst sårbare for de som blir berørt, sier Nicholai Korsgaard, prosjektleder for Isachsen Anlegg AS.

Gjennom hele anleggsperioden vil prosjektet ha en tett dialog med berørte beboere og næringsdrivende i gata. Disse vil også bli fulgt opp tett når det nærmer seg anleggsstart. Alle beboere skal komme til og fra boliger sine i hele anleggsperioden, samt at nødetater skal kunne passere i gata.

Trafikksikkerhet

Trafikantenes sikkerhet er svært viktig for oss. Mange myke trafikanter bruker gata, også mange barn og unge som går til og fra skolene i området. Vi jobber med å finne trygge og gode løsninger for alle som går og sykler i anleggsperioden.

Dette skal vi gjøre i Storgata

På strekningen fra lyskrysset ved Parkalleen til og med bebyggelsen nord for Vestbygata skal vi grave opp gata i hele sin bredde. Enkelte steder må vi grave så langt som fire meter ned. Gata ligger i dag på myr-grunn, noe som gjør at standarden på gata er dårlig. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt der Lillestrøm kommune skal legge nye ledninger for vann og avløp. Når alt av kabler og ledninger er lagt, legger vi på nye masser og asfalterer gata.

Hold deg oppdatert på arbeidene vi skal i gang med.

Til toppen