Viken trekker E18-garantien - ønsker dialog om bedre løsninger 

Viken fylkeskommune trekker garantien for utbygging av E18 Lysaker – Ramstadsletta. Fylkespolitikerne ønsker dialog om bedre kollektivløsninger i prosjektet og en mer realistisk finansieringsløsning.  

Fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen på talerstolen 13. februar Pål Vikesland

Det vedtok flertallet i fylkestinget i Viken 13. februar.  

I 2018 vedtok Akershus fylkeskommune å stille lånegaranti for finansiering av E18-prosjektet.

- Å trekke garantien er et nei til regjeringens forslag og et ja til å få på plass en bedre løsning for E18-prosjektet, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.  

Fylkesrådet begrunner forslaget om å trekke garantien med at totalkostnaden har økt, veikapasiteten økes, kollektivløsningene er redusert og bompengebelastningen blir stor i prosjektet som regjeringen har lagt fram for Stortinget. 

Les også: Konstruktivt møte med Hareide 

Dette stiller flertallet i fylkestinget seg bak. 

- Ønsker bedre løsninger 

Fylkestinget gir nå fylkesrådet fullmakt til å etablere videre dialog med staten og Oslo, Bærum og Asker kommuner for et bedre E18-prosjekt som sikrer en god kollektivløsning og bidrar til nullvekstmålet.  

- Det er viktig for fylkesrådet å understreke at vi ønsker å trekke garantien fordi vi ikke kan stå inne for det spesifikke forslaget til E18-løsning som regjeringen har lagt fram nå. Vi ønsker løsninger som gir bedre byutvikling i Asker og Bærum, og som er i tråd med klimamålene, med bedre kollektivløsning og uten å øke kapasiteten slik regjeringens forslag legger opp til. Det oppnår vi ikke om regjeringens hasteforslag går gjennom, sier fylkesråd for kollektivtrafikk Kristoffer Robin Haug. 

Stortinget utsatte saken 

Stortingets transportkomité vedtok tidligere denne uken å utsette behandlingen av regjeringens forslag til utbygging av E18. De skulle avgitt innstilling i saken 25. februar, men dette er utsatt til 24. mars. Stortingsbehandlingen er utsatt fra 10. mars til 2. april. 

Fylkestingets møte fant sted i Drammen.   

Dette er vedtaket 

Vedtaket fattet i fylkestinget lyder dermed slik.  

  • Fylkestinget ber fylkesrådet etablere dialog med staten og Oslo, Bærum og Asker kommuner, i den hensikt å bli enige om føringer for et helhetlig E18-prosjekt som i større grad sikrer en god kollektivløsning, bidrar positivt til 0-vekstmålet, og har en samlet økonomisk ramme og finansiering som sikrer at det er realistisk å få gjennomført hele prosjektet.  
  • Fylkestinget trekker garantien for E18 Lysaker - Ramstadsletta som tidligere er vedtatt av Akershus fylkesting 22. oktober 2018, da totalkostnaden har økt, veikapasiteten økes, kollektivløsningene i prosjektet er redusert og bompengebelastningen blir stor. 
  • Fylkestinget ber om at Stortinget ikke behandler utbyggingen av E18 Lysaker – Ramstadsletta før de lokale partene og staten er blitt enige om et prosjekt som ivaretar partenes felles overordnede målsettinger. 
  • Fylkestinget gir fylkesrådet fullmakt til å håndtere spørsmål knyttet til om fylkeskommunen skal initiere et bompengeselskap knyttet til E18-prosjektet. 

For øvrig; Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti foreslo å utsette behandlingen av saken. 

Partiene varslet videre at de vil fremme en såkalt lovlighetskontroll av vedtaket. Det vil si at vedtaket sendes videre til staten, representert ved Fylkesmannen i Oslo og Viken, for å kontrollere om det er lovlig å trekke garantien. 

Til toppen