Vil stenge to kjørefelt på Kanalbrua i Moss


Kanalbrua forbinder Jeløya og Moss sentrum Georg Ståle Brødholt Stålbjelkene på Kanalbrua i Moss er utsatt for sterk slitasje, slik at trafikkbelastningen må reduseres. Viken fylkeskommune vil derfor stenge de ytterste kjørefeltene, frem til det er bygd ny bru.

Brua er del av fylkesvei 317 Helgerødgata som er eneste forbindelse mellom Jeløya og bysentrum i Moss. Den ble oppført i 1955 og de siste årene er det gjort flere vurderinger av firefeltsbruas tilstand og kapasitet.

- Dagens bru er preget av slitasje i de bærende konstruksjonene, slik at belastningen på brua må reduseres. Vi har derfor fått pålegg fra Vegdirektoratet om å gjøre nødvendige tiltak i tråd med dette, sier Elisabeth Bechmann, leder for Utbyggingsavdelingen i Viken fylkeskommune.

Skisse av hvordan man tenker å stenge av de ytre kjørefeltene på brua. Viken fylkeskommune

Trafikkmengde og alder

De kritiske faktorene er både bruas alder (64 år) og en trafikkmengde på 20.370 kjøretøy per døgn, noe som er høyere enn brua opprinnelig ble bygget for. Det vurderes derfor å redusere belastningen ved å stenge det ytterste kjørefeltet i begge retninger, noe som vil begrense antall kjøretøy på brua samtidig (se tegningen over).

Alternativet til å stenge kjørefelt er en såkalt nedskrivning av dagens bru, noe som vil begrense hvilke kjøretøy som kan krysse den. Da ville man gå fra dagens tillatte akseltrykk på 10 tonn og totalvekt 50 tonn, til et akseltrykk på 8 tonn og totalvekt 40 tonn.

- En slik nedskrivning vil medføre at verken busser eller tyngre utrykningskjøretøy som brannbiler kan benytte brua. Vi anbefaler i stedet løsning der to kjørefelt stenges for å redusere trafikkbelastningen, sier Elisabeth Bechmann.

Må gjøres våren 2022

Georg Ståle Brødholt Vegdirektoratet har kommet med pålegg om at tiltak må gjennomføres våren 2022, dersom man skal unngå en nedskriving av brua, og dermed begrensninger i hvilke kjøretøy som kan benytte den.

- Kanalbrua har siden 1993 vært godkjent for kjøretøy med inntil 10 tonns akseltrykk og 50 tonns totalvekt, der antall tunge kjøretøy som passerer anslås til å ligge rundt 2500 per døgn, opplyser Elisabeth Bechmann.

Nye undersøkelser har vist at brua ikke lenger tåler denne tungtrafikken i fire kjørefelt, men slike kjøretøy vil fortsatt kunne passere dersom man begrenser all trafikk til de to innerste kjørefeltene, såkalt sentrisk kjøring.

- Om ytterligere begrensninger kan bli nødvendig frem i tid, vil være avhengig av om skadebildet på brua endrer seg i årene fremover, sier Elisabeth Bechmann.

Trafikkanalyse

Kanalbrua i Moss brukes av alle slags trafikanter. Georg Ståle Brødholt  Viken fylkeskommune har også utført en analyse av hvilke utfordringer en stenging av to kjørefelt vil kunne medføre for lokaltrafikken.

  • Fra Jeløya i retning Moss sentrum vil de største trafikale konsekvensene merkes om morgenen. Der kan det bli 5-10 minutter forsinkelser, dersom ikke en del av trafikantene endrer reisetidspunkt eller transportmåte.
  • I retning Jeløya vil utfordringen være trafikk fra Helgerødgata inn til Logns plass på vestsiden av kanalen. Her kan kjøretøy som skal svinge til venstre hindres av møtende trafikk og skape tilbakeblokkering på Helgerødveien, men det ventes ikke å skape større problemer.
  • Dagens mulighet for å bruke buss opprettholdes, men ekstra tilrettelegging for buss er ikke mulig på kort sikt. Bussene vil få de samme forsinkelsene som bilistene får.

Plan for ny bru

Viken fylkeskommune har satt i gang et forarbeid til reguleringsplan for ny Kanalbru. Målet er at selve planprosessen skal startes opp høsten 2022, en prosess som ventes å ta halvannet til to år frem til en ferdig plan foreligger.

Kommunestyret i Moss må til slutt vedta reguleringsplanen, før fylkeskommunen kan vedta bygging av ny bru. Prosjektet ligger inne i Vikens handlingsprogram for samferdsel i perioden 2022-2025.

Praktisk utforming av den nye brua og eventuelle endringer i trafikkmønster vil bestemmes gjennom reguleringsplanprosessen.

Den bærende stålkonstruksjonen på undersiden av brua er preget av slitasje Georg Ståle Brødholt  

Fakta om Kanalbrua:

  • Opprinnelig en toarmet klaffebru fra 1955 (hev og senk)
  • I 1975 ble bruklaffene sveiset igjen
  • I 1997 ble deler av brua rehabilitert.
  • Brua har 4 kjørefelt i bredden (samlet kjørebredde 13 meter)
  • Total lengde 52 meter og en spennvidde på 33 meter
  • Har fortau på begge sider, med bredde på 3 meter
  • Trafikkmengde per døgn 20.370 passeringer

Se også vår prosjektside for arbeidet med planlegging av ny Kanalbru:

Fv. 317 Ny Kanalbru i Moss - Viken fylkeskommune