Ansvarsforholdet på fylkesvei 

Det har det siste drøye tiåret skjedd endringer i hvem som har ansvar for hva når det gjelder fylkesveiene i Norge. Kort fortalt har ansvaret vært delt mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene frem til 1. januar 2020. Da overtok fylkeskommunene totalansvaret.

Litt mer utdypet henger det sammen slik: 

Delt ansvar i "sams veiadministrasjon" 

Sams (felles) veiadministrasjon er en ordning som var lovregulert i over 125 år, frem til 1. januar 2020. Ordningen gikk ut på at fylkeskommunen hadde ansvaret for alle fylkesveioppgavene etter vegloven. Statens vegvesen var veiadministrasjon for fylkeskommunen og utførte de fleste av disse oppgavene.

I praksis var fordelingen slik at fylkeskommunen bevilget midler og prioriterte hvilke prosjekter på fylkesvei som skulle gjennomføres, mens Vegvesenet kom med faglige anbefalinger og sto for den praktiske gjennomføringen med å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde fylkesveinettet. 

Endring i ansvar som følge av forvaltningsreformen 

I forbindelse med forvaltningsreformen, ble fylkeskommunene fra 1. januar 2010 eier av det vesentligste av det som ble kalt «øvrig riksveinett», med tilhørende ferjesamband. Med disse overdragelsene ble fylkeskommunen landets største veieier. En av veiene som skiftet eier, var fylkesvei 120 (tidligere riksvei 120). Ordningen med sams veiadministrasjon fortsatte som tidligere.

Endring i ansvar som følge av regionreformen 

Regionreformen, som gjorde noe med fylkesstrukturen i Norge, ble vedtatt av Stortinget 8. juni 2017. I forbindelse med regionreformen ble også ytterligere oppgaver flyttet til fylkeskommunene, inkludert å overta alt ansvar for fylkesveiene fra og med 1. januar 2020. Dette innebærer at fylkeskommunen nå har det helhetlige ansvaret for fylkesveiene, det vil si ansvaret for å prioritere, bevilge, planlegge, bygge, og drifte og vedlikeholde fylkesveinettet. 

Til toppen