Regler for klipping av hekker, busker og trær langs trafikkert vei

Du som er eier eller er bruker av en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei, er ansvarlig for at vegetasjonen ikke skaper trafikkfarlige situasjoner. Det betyr at du må klippe hekk, busker og trær slik at alle trafikantene har god sikt.

For å få fri sikt, må du sørge for at vegetasjon ikke vokser utover eiendomsgrensen din. 

Slik sørger du for fri sikt

Husk at hekk, busker og trær ikke må skjule vegmerking, trafikkskilt, gatenavnskilt, gatebelysning eller annet veiutstyr.

Hva skjer om du ikke gjør noe med trafikkfarlige hekker, busker og trær?

Ser vi hekker, busker eller trær som vokser utover eiendomsgrensen og utgjør en fare for trafikksikkerheten, tar vi kontakt med deg. Du får en frist til å klippe det som er trafikkfarlig.

Om vegetasjonen fortsatt ikke blir klippet, kan Viken fylkeskommune i ytterste konsekvens klippe for din regning og risiko.

Har du spørsmål om klipping av hekker, busker og trær langs fylkesvei, ta kontakt med oss på e-post post@viken.no eller Viken fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg.