Reklame langs vei

Du må alltid søke om lov til å sette opp reklame som retter seg mot eller er synlig for bilistene.

Reklame langs vei Marte Berger Beck  

Dette følger av lov om vegar(veglova) §33

Med reklame mener vi alle ytringer som har til hensikt å fremme bestemte
kommersielle, politiske eller ideelle interesser eller kunngjøre private meninger eller hendelser. 

Du må søke

  • fylkeskommunen når du skal sette opp reklame langs fylkesvei
  • Statens vegvesen når du skal sette opp reklame langs Europa- eller riksveier
  • Kommunen når du skal sette opp reklame langs kommunal vei

Dersom du ønsker å sette opp reklame på eiendom som ikke er din, er det viktig at du innhenter tillatelse fra grunneier før du søker oss. Viken fylkeskommune tillater ikke reklame på vår veigrunn.

Til toppen