kart over planområdet

Viken fylkeskommune er i gang med reguleringsplan for nytt fortau langs nedre del av fv. 2688 Bøveien. Det nye fortauet skal koble seg på den eksisterende gang- og sykkelvei som går til Sydskogen skole. Målet med prosjektet er å  bedre forholdene for myke trafikanter. 

 

 

3.mai 2021 starter Viken fylkeskommune arbeidet med å utbedre Storgata på strekningen fra lyskrysset ved Parkalleen, og til og med bebyggelsen nord for Vestbygata. I anleggsperioden blir Storgata stengt for gjennomkjøring og trafikken ledet om Alexander Kiellands gate.

Som innbygger i Lillestrøm må du være forberedt på en lengre periode med støy, støv, trafikkomlegginger og vanskelig fremkommelighet.
 

Viken fylkeskommune planlegger å utbedre strekningen Øvre Storgate -Landfalløya. Målet med prosjektet er å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten for de som sykler. 

   

Fv. 740 Henstad alle

Det planlegges tosidig sykkelfelt langs fylkesveg 740 fra fylkesveg 115, Edwin Ruuds gate, i vest og frem til Plogveien i øst, i Indre Østfold kommune.

Det planlegges 1300 meter ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 33, fra Feiring sentrum til Feiring skole.

Fv. 33 Feiring

 

Det planlegges utbedring og rassikring av fv.33 ved Skreikampen, blant annet i form av en ny tunnel.

Fv. 33 Skreikampen

 

Det planlegges utbedring og rassikring av en 2,4 kilometer lang strekning ved Byrudberga i Eidsvoll kommune.

Fv. 33 Byrudberga

 

Viken fylkeskommune planlegger utbedring av fylkesvei 381 Seppoveien i Fredrikstad kommune.

Det er bygd nytt fortau langs fylkesvei 1356 Kolåsveien i Son (tidligere fv. 2). Arbeidet startet i september 2019 og ble ferdigstilt i juni 2020.

Viken fylkeskommune skal i samarbeid med Rakkestad kommune lage detaljreguleringsplan for bygging av ny Gjøby bru på fylkesvei 1218.

Gjøby bru
Til toppen