Fv. 108 Kjøkøysund bru, med gang- og sykkelvei

Viken fylkeskommune skal bygge ny bru over Kjøkøysundet, med tilhørende gang- og sykkelvei. Fylkesvei 108 er den eneste fastlandsforbindelsen mellom Fredrikstad og Hvaler.

 

Om prosjektet

Kjøkøysund bru på fylkesvei 108 binder sammen Kråkerøy og Kjøkøy i Fredrikstad kommune. Eksisterende bru må skiftes ut på grunn av bruas tekniske tilstand. Det er ikke tilbud for gående og syklende på dagens bru. Planen skal tilrettelegge for etableringen av ny bru i ny trasé inkludert anlegg for gående og syklende.

Området består av naturområder, eksisterende vei og bru, områder for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og strandsone med småbåthavner.

Planen regulerer ny Kjøkøysund bru på østsiden av dagens bru, samt ny kjørevei i hver ende av brua. Ny trasé for fylkesvei 108 i tilknytning til den nye brua kobles på dagens fylkesvei litt sør for Tømmerhella på Kråkerøy, og rett sør for krysset mellom fylkesveien og Nordre Rekvin på Kjøkøy.

Bilde av Kjøkøysund bru - Klikk for stort bilde Sweco AS

 

Det er planlagt gang- og sykkelvei som kobler seg på eksisterende gang- og sykkelvei ved Trolldalen på Kråkerøy-siden, og mellom Søndre Rekvin og Kjerreveien på Kjøkøy-siden.

  • Dagens bru må opprettholdes inntil ny bru er ferdigstilt på grunn av trafikkavvikling samt ingen mulighet for omkjøring under bygging.
  • Det anbefales at ny bru bygges som ei fritt frambyggbru i betong, dvs. en tilsvarende konstruksjonsløsning som for dagens bru. Den nye brua blir totalt 404 m lang og med lengste spenn over Kjøkøysundet på 146 m.
  • Brua får to kjørefelt tilsvarende H1 veiprofil for 80 km/t og med føringsbredde på 9,0 m for kjørebanen. I tillegg kommer breddeutvidelse pga. kurvatur og krav til sikt. Gang- og sykkelveien er 3,0 m bred og er adskilt fra kjørebanene.

 

Forslag til detaljreguleringsplan for fylkesvei 108 - ny Kjøkøysund bru inkludert gang- og sykkelvei var ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 04.05.2022 til 22.06.2022. Innkomne merknader er oppsummert og kommentert i dokumentet Oppsummering av innkomne merknader ved offentlig ettersyn, som følger planen til vedtaksbehandling i kommunen.
 
Planen er oversendt Fredrikstad kommune for behandling.

Animasjon av nye Kjøkøysund bru

Det er laget en animasjon av ny Kjøkøysundbru, der utformingen kun er ment som en illustrasjon. Animasjonen viser brua fra begge sider, med enkelthus på fjellene. En seilbåt passerer under brua. En bil kjører over brua, mens det viser gangfelt på siden og under brua. Brua vises med to felt for biler og eget gangfelt.

Fakta om prosjektet

  • Fase: Forprosjekt og reguleringsfase
  • Kostnad: 525 mill. kr (kostnadsoverslag etter håndbok R764 Anslagsmetoden i 2020)
  • Byggeperiode: Ikke fastsatt
  • Kommune: Fredrikstad