Fv. 109 Råbekken-Torsbekkdalen, Fredrikstad og Sarpsborg

Kart over område, der vei er markert med orange farge - Klikk for stort bilde

Forslag til reguleringsplan for fylkesvei 109 Råbekken - Rolvsøysund (Fredrikstad) legges nå ut på høring og offentlig ettersyn. Det samme gjelder for fv 109 Rolvsøysund - Alvim (Sarpsborg).

Høringsperiode for begge: 5. desember 2022 til 27. januar 2023

 • Har du merknader til reguleringsplanene, må du sende disse skriftlig innen 27. januar 2023. Send merknadene til post@viken.no eller til Viken fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg.
 • Brev og eposter må merkes med fv. 109 2022/59777 (Fredrikstad) eller fv. 109 2022/59779 (Sarpsborg)
 • Har du spørsmål om planen, ta kontakt med Lise Larsen telefon 414 27 080 e-post lisel@viken.no eller Siri Rolland telefon 916 08 753 e-post siriro@viken.no.

​​​​Planforslaget for fv. 109 Råbekken-Rolvsøysund kan ses på Fredrikstad rådhus

Planforslaget for fv. 109 Rolvsøysund-Alvim kan ses på Sarpsborg rådhus, Sarpsborg hovedbibliotek og Greåker videregående skole

Dokumenter tilhørende offentlig ettersyn av reguleringsplan Råbekken - Rolvsøysund, Fredrikstad kommune, fylkesvei 109

Invitasjon til åpne møter

Om reguleringsplan for fv. 109 Rolvsøysund – Alvim i Sarpsborg: Onsdag 11. januar kl. 1500 og kl. 1800

Om reguleringsplan for fv. 109 Råbekken – Rolvsøysund i Fredrikstad: Tirsdag 17. januar kl. 1500 og kl. 1800

Begge møtene er på Folkets hus Greåker (Revyveien 2 A) 

I begge de åpne møtene vil vi holde like orienteringer kl. 1500 og kl. 1800. Planleggere og grunnerververe fra Viken fylkeskommune er tilgjengelig etter hver orientering for å svare på spørsmål. Velkommen!
 

Dokumenter tilhørende offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan Rolvsøysund - Alvim, Sarpsborg kommune, fylkesvei 109

Om prosjektet

Fylkesvei 109 er en sentral transportåre mellom Fredrikstad og Sarpsborg og den viktigste kollektivstrekningen i Nedre Glomma. Veien fra Råbekken til Torsbekkdalen skal utbedres for å gi bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk, gående og syklende. Prosjektet er del av Bypakke Nedre Glomma.

Det er utarbeidet nye reguleringsplaner med konsekvensutredning (KU) for disse to delstrekningene i prosjektet:

 • Råbekken-Rolvsøysund (Fredrikstad kommune)
 • Rolvsøysund-Alvim (Sarpsborg kommune)

SE VIDEO av planen for Råbekken - Alvim 

For strekningen Alvim–Torsbekkdalen ble det vedtatt egne reguleringsplaner i 2014 og 2015.

Det skal legges til rette for gående og syklende, og det planlegges nye underganger og gangbruer. På en side av fylkesvei 109 planlegges det en hovedsykkelvei utformet som sykkelvei med fortau.

I planene inngår kollektivfelt, bussholdeplasser, kryssutbedringer støyskjermer, og det skal etableres grønne rabatter mellom gang-/sykkelveier og fylkesvei 109.

Det planlegges ny bru over Rolvsøysund, og eksisterende veibru blir en del av gang-/sykkelveisystemet.

Bakgrunnen for reguleringsplanarbeidet er planprogram for hele strekningen Råbekken–Alvim, som ble fastsatt i bystyrene i Sarpsborg og Fredrikstad i september 2015.

Bakgrunn:

 • Planarbeidet for fylkesvei 109 Råbekken - Alvim ble startet opp av Statens vegvesen i 2014, på vegne av Østfold fylkeskommune. 
 • Planprogrammet ble fastsatt av bystyrene i Sarpsborg og Fredrikstad i september 2015.
 • Forslag til reguleringsplaner var til høring og offentlig ettersyn våren 2019 (men ble ikke vedtatt)
 • Ansvaret for prosjektet ble overtatt av Viken fylkeskommune i 2020.
 • Prosjektet ligger inne i Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Nedre Glomma.
 • Regjeringen presenterte i 2019 et bompengeforlik som bidro til at en mindre andel av veifinansieringen kan hentes fra bompenger. Dermed måtte totalkostnaden for ny fv. 109 reduseres og Viken fylkeskommune startet i 2021 arbeidet med å nedskalere de opprinnelige planene.

Etter høring og offentlig ettersyn vil reguleringsplanene gå videre til politisk behandling i kommunene, slik at man får et endelig vedtak.

Etter planvedtak

Parallelt med reguleringsplanarbeidet pågår det arbeid med bompengeproposisjon/ stortingsbehandling.

Det er først når denne proposisjonen er vedtatt og bompengeinnkrevingen er i gang at det vil være midler til grunnerverv og bygging, anslagsvis fra 2024.

Fase 2 av Bypakke Nedre Glomma:

 • Utbyggingen av fylkesvei 109 er del av fase 2 for Bypakke Nedre Glomma (BNG)
 • I desember 2021 vedtok bystyrene i Sarpsborg og Fredrikstad fase 2 av BNG.
 • 24 februar 2022 ble fase 2 vedtatt av fylkestinget i Viken fylkeskommune.
Illustrasjon av både bilbru, sykkel og gangbru samt togbru som går over elv på en bru. Mange hvite huser rundt - Klikk for stort bildeNye bruløsninger på fv. 109 ved Rolvsøysund Multiconsult/Viken fylkeskommune

 

Til toppen