Fv. 109 Råbekken-Torsbekkdalen, Fredrikstad og Sarpsborg

Kart over område, der vei er markert med orange farge - Klikk for stort bilde

Reguleringsplaner vedtatt

Reguleringsplanene for fylkesvei 109 Råbekken–Rolvsøysund i Fredrikstad og Rolvsøysund–Alvim i Sarpsborg ble vedtatt av begge bystyrene 15. juni 2023.

Klagefristen utløp 13. august for planen i Sarpsborg og 21. august for planen i Fredrikstad

Hva skjer videre?

Et så stort prosjekt som fv. 109 mellom Råbekken og Torsbekkdalen vil nødvendigvis ta flere år å bygge, og utbyggingen må deles inn i etapper. Det må også utarbeides mer detaljerte planer (byggeplaner). 

Det er foreløpig ikke tatt beslutning om etappeinndeling og hvor det skal bygges først. Dette avgjøres av fylkeskommunen som veieier i samråd med partene i Bypakka gjennom eget handlingsprogram for Bypakke nedre Glomma.

Partene i Bypakke Nedre Glomma jobber nå med et handlingsprogram for bypakka. Gjennom dette legges det blant annet opp til etapper og framdrift for utbyggingen av fv. 109. Handlingsprogrammet forventes vedtatt av styringsgruppa i løpet av høsten. (Styringsgruppas møter kan en finne på nettsidene til Sarpsborg kommune.)

Før anleggsarbeidene kan starte må det gjennomføres et omfattende grunnerverv. Det innebærer at fylkeskommunen må skaffe seg nødvendige arealer og rettigheter. Vedtatte reguleringsplaner gir rettigheter til dette. Grunnervervet vil knyttes til utbyggingsetappene og kan bli aktuelt fra 2024. Den enkelte grunneier kontaktes når det er aktuelt.

Fra 1. januar 2024 oppløses Viken fylkeskommune. Nye Østfold fylkeskommune vil da overta ansvaret for utbyggingen av fylkesvei 109.

Dokumenter til vedtatt reguleringsplan for fylkesvei 109 Rolvsøysund-Alvim, Sarpsborg kommune

Om prosjektet

•    Utbyggingen av fylkesvei 109 inngår i fase 2 av Bypakke Nedre Glomma (BNG). 
•    Fase 2 av bypakka ble vedtatt av bystyrene i Sarpsborg og Fredrikstad i desember 2021, av fylkestinget i Viken i februar 2022 og av Stortinget 13. april 2023. Dette er grunnlaget for bompengeinnkreving.

Fylkesvei 109 er en sentral transportåre mellom Fredrikstad og Sarpsborg og den viktigste kollektivstrekningen i Nedre Glomma. Veien fra Råbekken til Torsbekkdalen skal utbedres for å gi bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk, gående og syklende.

Prosjektet er del av Bypakke Nedre Glomma
 

SE VIDEO av planen for Råbekken - Alvim 

For strekningen Alvim–Torsbekkdalen ble det vedtatt egne reguleringsplaner i 2014 og 2015.

Det skal legges til rette for gående og syklende, og det planlegges nye underganger og gangbruer. På en side av fylkesvei 109 planlegges det en hovedsykkelvei utformet som sykkelvei med fortau.

I planene inngår kollektivfelt, bussholdeplasser, kryssutbedringer støyskjermer, og det skal etableres grønne rabatter mellom gang-/sykkelveier og fylkesvei 109.

Det planlegges ny bru over Rolvsøysund, og eksisterende veibru blir en del av gang-/sykkelveisystemet.
 

 

 

Illustrasjon av både bilbru, sykkel og gangbru samt togbru som går over elv på en bru. Mange hvite huser rundt - Klikk for stort bildeNye bruløsninger på fv. 109 ved Rolvsøysund Multiconsult/Viken fylkeskommune