Fv. 109 Råbekken-Torsbekkdalen, Fredrikstad og Sarpsborg

Fv. 109 er en viktig transportåre mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Veien skal utbedres for å gi bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk og for gående og syklende. Fv.109 er en del av samarbeidet i Bypakke Nedre Glomma.
Kart over prosjektstrekningene Råbekken-Torsbekkdalen - Klikk for stort bildeKart over strekningen. Delstrekning Råbekken-Rolvsøysund er markert i rødt, Rolvsøysund-Alvim i blått, og Alvim-Torsbekkdalen i grønt Statens vegvesen

Om prosjektet

Bypakke Nedre Glomma består av mange prosjekter som i sum skal bedre fremkommeligheten og bidra til økt bruk av kollektiv, gange og sykkel. Dette er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Viken fylkeskommune, Statens vegvesen, Bane NOR og Jernbanedirektoratet.

Dette prosjektet knyttet til fv. 109 ble frem til 01.01.2020 planlagt av Statens vegvesen på vegne av Østfold fylkeskommune. Etter at regionreformen trådte i kraft, og at ansvaret for fylkesveiene ble lagt til fylkene, har Viken nå ansvaret for prosjektet.

Fv. 109 er en viktig transportåre mellom Fredrikstad og Sarpsborg, og er den viktigste kollektivstrekningen i Nedre Glomma. Veistrekningen mellom Råbekken og Torsbekkdalen skal utbedres for å gi bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk og for gående og syklende.

Prosjektet ligger inne i Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Nedre Glomma (legg inn link) og inngår i Bypakke Nedre Glomma.

Det er vedtatt felles planprogram og utarbeidet felles konsekvensutredning for strekningen mellom Råbekken i Fredrikstad og Alvim i Sarpsborg.

Det utarbeides reguleringsplaner for disse delstrekningene i prosjektet:

  • Råbekken-Rolvsøysund
  • Rolvsøysund-Alvim 
  • Alvim–Torsbekkdalen – Det ble utarbeidet to reguleringsplaner, del 1 ble vedtatt er 12.06.2014 og del 2 ble vedtatt 10.12.2015. 

Fra Råbekken og sørover i retning Fredrikstad sentrum er det i dag firefelts vei, og konseptvalgutredningen anbefaler at to av disse feltene gjøres om til kollektivfelt.

Hva skjer videre?

Før planforslagene sendes til Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune til politisk behandling, skal planen behandles av partene i Bypakke Nedre Glomma.

I forbindelse med regjeringens bompengeforlik i 2019, ble det innført et krav om at 20 prosent av kostnadene for prosjekter i bypakker skal ha lokal finansiering. Det betyr uten bompengefinansiering.

For fv. 109, som inngår i Bypakke Nedre Glomma, innebærer det i praksis at Viken fylkeskommune som veieier blir ansvarlig for å stille med 20 % av de anslåtte utbyggingskostnadene, før prosjektet kan gjennomføres. Dette er en vesentlig endring av forutsetningene og skaper usikkerhet om videre framdrift for prosjektet.

Fakta om prosjektet

  • Fase: Planfase
  • Kostnad: Uavklart
  • Byggestart: Uavklart

Fra 01.01.2020 overtok Viken fylkeskommune ansvaret for å planlegge, bygge, forvalte, drifte og vedlikeholde fylkesveiene, som følge av regionreformen.

Til toppen