Fv. 109 Råbekken-Torsbekkdalen, Fredrikstad og Sarpsborg


 

Om prosjektet

Fylkesvei 109 er en sentral transportåre mellom Fredrikstad og Sarpsborg og den viktigste kollektivstrekningen i Nedre Glomma. Veien fra Råbekken til Torsbekkdalen skal utbedres for å gi bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk, gående og syklende. Prosjektet er del av Bypakke Nedre Glomma.

Det skal utarbeides nye reguleringsplaner med konsekvensutredning (KU) for disse to delstrekningene i prosjektet:

 • Råbekken-Rolvsøysund (Fredrikstad kommune)
 • Rolvsøysund-Alvim (Sarpsborg kommune)

For strekningen Alvim–Torsbekkdalen ble det vedtatt reguleringsplaner i 2014 og 2015.

Bakgrunn:

 • Planarbeidet for fylkesvei 109 Råbekken - Alvim ble startet opp av Statens vegvesen i 2014, på vegne av Østfold fylkeskommune. 
 • Planprogrammet ble fastsatt av bystyrene i Sarpsborg og Fredrikstad i september 2015.
 • Forslag til reguleringsplaner var til høring og offentlig ettersyn våren 2019 (men ble ikke vedtatt)
 • Ansvaret for prosjektet ble overtatt av Viken fylkeskommune i 2020.
 • Prosjektet ligger inne i Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Nedre Glomma.

Invitasjon til åpne møter

Viken fylkeskommune vil invitere til åpne informasjonsmøter om det pågående planarbeidet i juni 2022:

 • 1. juni på Litteraturhuset i Fredrikstad, kl. 18-20, presentasjon av planarbeid for Fredrikstad kommune
 • 8. juni på Musikkhuset i Greåker, kl. 18-20, presentasjon av planarbeid for Sarpsborg kommune.

Invitasjon til åpent møte 1. juni 2022 - avisannonse (PDF, 144 kB)

Hva skjer nå og fremover?

Regjeringen presenterte i 2019 et bompengeforlik som bidro til at en mindre andel av veifinansieringen kan hentes fra bompenger. Dermed måtte totalkostnaden for ny fv. 109 reduseres og Viken fylkeskommune startet i 2021 arbeidet med å nedskalere de opprinnelige planene.

Dette arbeidet er vi nå godt i gang med. De tidligere planforslagene gjennomgås og vi ser på hva vi kan endre i planene for å redusere kostnadene. Våre forslag til nye reguleringsplaner skal behandles av Bypakke Nedre Glomma og kommunene før de legges ut til offentlig ettersyn.

Offentlig ettersyn

Når det blir tid for offentlig ettersyn (høring) av det ferdige planforslaget, vil dette annonseres i lokale medier og det vil sendes brev til berørte grunneiere.

Det vil samtidig bli lagt ut informasjon om disse planforslagene på nettsidene til Viken (denne siden) og kommunene.

Reguleringsplanene vil deretter gå videre til politisk behandling i kommunene, slik at man får et endelig vedtak.

Se nabolagsinformasjon for fv. 109, mars 2022 (PDF, 330 kB)

Etter planvedtak

Parallelt med reguleringsplanarbeidet pågår det arbeid med bompengeproposisjon/ stortingsbehandling.

Det er først når denne proposisjonen er vedtatt og bompengeinnkrevingen er i gang at det vil være midler til grunnerverv og bygging, anslagsvis fra 2024.

Fase 2 av bypakka:

 • Utbyggingen av fylkesvei 109 er del av fase 2 for Bypakke Nedre Glomma (BNG)
 • I desember 2021 vedtok bystyrene i Sarpsborg og Fredrikstad fase 2 av BNG.
 • 24 februar 2022 ble fase 2 vedtatt av fylkestinget i Viken fylkeskommune.

 

Nye bruløsninger på fv. 109 ved Rolvsøysund Multiconsult/Viken fylkeskommune   

Til toppen