Fv. 1378 Nordbyveien, Oppegårdveien–Vestveien

Viken fylkeskommune bygger sykkelfelt og fortau langs fylkesvei 1378 Nordbyveien, mellom Oppegårdveien og Vestveien. Dermed fullføres oppgraderingen av Norbyveien mellom Ås og Ski.

Om prosjektet

Målet er å gi et sammenhengende tilbud til de som går og sykler langs Nordbyveien mot Ski sentrum.

Prosjektet består av:

 • bygge ca. 150 meter med tosidig fortau og tosidig sykkelfelt
 • bygge ny rundkjøring
 • tilpasse Nordbyveien til ny rundkjøring
 • etablere tre støttemurer
 • tiltak på eksisterende vann- og avløpsledninger/kummer
 • etablere én ny felles adkomst til fire boliger, samt stenge én avkjørsel

Sluttfrist for dette arbeidet var satt til 21. desember 2021, med unntak av følgende arbeider som blir ferdigstilt våren 2022.

 • Asfaltering av slitelag i kjørebane
 • Permanent oppmerking
 • Fartsdempere
 • Grøntanlegg
 • Utbygging av sentraløya

Viderefører tidligere prosjekt

I perioden 2014–2016 ble fylkesvei 1378 Nordbyveien bygd om til en gate med sykkelfelt og fortau på strekningen fra Solbergveien (Ås) til Oppegårdveien (Ski).

I forbindelse med utbyggingen av Ski stasjon, tok Bane Nor oppgaven med å utbedre Nordbyveien i området der den krysser jernbanen, fram til krysset mot Vestveien. Det ble gitt et tilskudd fra fylkeskommunen til dette arbeidet, der man fikk etablert sykkelfelt og fortau på begge sider av Nordbyveien.

Dagens prosjekt omfatter en oppgradering av de resterende 120 meterne med fylkesvei som gjenstår mellom rundkjøringene mot Oppegårdsveien og Vestveien.

Fakta

 • Fase: Byggefase
 • Byggeperiode: Vår 2021 - Vår 2022
 • Kostnad: 29 mill. kr (2019-kr). Totalkostnaden inkluderer en usikkerhet på +/- 10 prosent, entreprenørkostnader, grunnerverv og byggherrekostnader.
 • Antall km: 120 meter
 • Kommune: Nordre Follo

Viken fylkeskommune overtok ansvaret for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde fylkesveiene fra 1. januar 2020.

Til toppen