Fv. 1496 Trondheimsvegen: Cathinka Guldbergs veg – Jessheimkrysset, gang- og sykkeltilbud

Viken fylkeskommune utarbeider reguleringsplan for å tilrettelegge for sykkel langs fylkesvei 1496 Trondheimsvegen, mellom Cathinka Guldbergs veg og Jessheimkrysset i Jessheim sentrum.

Om prosjektet

Strekningen langs Trondheimsvegen, fra Jessheimkrysset (der Storgata, Gardermovegen og Trondheimsvegen møtes) til Cathinka Guldbergs veg, er ca. 560 meter og er i dag en tofelts vei med tosidig fortau. Det er ikke eget tilbud for syklister, og strekningen er en manglende lenke i det statlige sykkelveinettet langs E6 og i det regionale og lokale sykkelveinettet for øvrig.

Strekningen planlegges med tosidig sykkeltilbud (jf. Byplan Jessheim, 2014) og oppgraderer forholdene for myke trafikanter generelt. Grøntrabatter med trær planlegges der det er mulig. Dagens rundkjøring ved Gotaasalleen skal ombygges til kryss, som vil ta mindre plass og forbedre forholdene for myke trafikanter. Strekningen vil utformes som bygate der syklende, gående og byliv blir prioritert.

Prosjektet vil gi et sammenhengende sykkeltilbud fra Kløfta i sør til Gardermoen næringspark i nord. Det vil binde sammen sykkeltilbudet i Jessheim sentrum og være en del av Byruta for syklister (jf. Mobilitets- og byutviklingsstrategien for Jessheim, 2020).

Prosjektet omfatter også:

  • Lokal overvannshåndtering
  • Oppgraderte og flere gangkryssinger
  • Beplantning med trær

Fakta

Fase: Reguleringsplan

Byggeperiode: Ikke fastsatt

Kostnad: Ikke fastsatt.

Antall km: 0,56

Kommune: Ullensaker

Viken fylkeskommune overtok ansvaret for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde fylkesveiene fra 1. januar 2020.