Fv. 169 Momoen – Løken

Viken fylkeskommune bygger 2,8 kilometer gang- og sykkelvei langs fylkesvei 169 Hølandsvegen, mellom Momoen og Løken, i Aurskog- Høland kommune. Onsdag 21. september 2022 ble prosjektet var det offisiell åpning av prosjektet.

Om prosjektet

Målet er å sikre god og trygg framkommelighet for myke trafikanter. Trygge skoleveier er viktig for å få flere barn og unge til å gå og sykle til og fra skolen.

Planarbeidet startet våren 2017. Reguleringsplanen ble vedtatt 04.02.2019. 

Entreprenør Åge Haverstad AS utfører arbeidet på vegne av Viken fylkeskommune som er byggherre. 

Fakta:

  • Fase: Byggefase
  • Anleggsstart: Våren 2021
  • Antatt åpnet: Høsten 2022
  • Kostnad: 89 mill. kr +/- 10 prosent, inkludert entreprenørkostnader, grunnerverv og byggherrekostnader.
  • Lengde: 2800 meter
  • Kommune: Aurskog-Høland

Viken fylkeskommune overtok ansvaret for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde fylkesveiene fra 1. januar 2020. 

Til toppen