Fv. 181 ny Eidsvoll bru over jernbanen og rehabilitering av Sundbrua

Viken fylkeskommune planlegger å etablere en ny bru over jernbanen ved gamle Eidsvoll stasjon og Øvre Romerike Tingrett. I begynnelsen av mai 2022 starter rehabiliteringen av Sundbrua.

Rehabilitering av Sundbrua

 • Sundbrua som i dag er gang-/sykkelvei må rehabiliteres.
 • Rehabiliteringsarbeidet på Sundbrua starter i begynnelsen av mai og pågår fram til høsten 2022.
 • Arbeidet vil pågå på hverdager fra kl. 07.00- 19.00 og lørdager fra kl. 07.00-12.00. Deler av arbeidet, som snekring, sandblåsing og bruk av lift kan medføre noe støy.
 • Gang- og sykkelforbindelsen opprettholdes i anleggsperioden. 
 • Entreprenør Consolvo AS utfører arbeidet på vegne av Viken fylkeskommune som er byggherre. 
 • Sundbrua er en del av den kommunale veien Sundgata, og Viken fylkeskommune har ansvar for vedlikeholdet av brua.
 • 2023/2024 starter arbeidet med å bygge ny bru over jernbanen. I anleggsperioden skal Eidsvoll Sundbru fungere som midlertidig omkjøringsvei til gamle Eidsvoll stasjon og Øvre Romerike Tingrett. 
 • Når Eidsvoll bru er ferdigstilt, skal Sundbrua tilbakeføres til gang- sykkelvei.

Kontaktpersoner:

Kenneth Tak Chun Wong  
Byggeleder
E-post: takw@viken.no
Telefon: 456 36 056

Birgitte Rodum
Seksjonsleder
E-post: birgitter@viken.no
Telefon: 481 07 705

Bygging av ny Eidsvoll bru over jernbanen

Dagens bru  på fylkesvei 181 er fra 1923 er i dårlig forfatning. Brua skal være tilrettelagt for gående og syklende. Brua betjener en sidearm av fylkesveg181 ned mot Øvre Romerike Tingrett (Tinghuset) og øvrig areal mellom Vorma og jernbanen, inklusive en småbåthavn. Brua brukes også av gående og syklende, bl.a. som adkomst til Eidsvoll sentrum via Eidsvoll Sundbru som nå er stengt for biltrafikk. Jernbaneanlegget sør før eksisterende bru er markert som «bevaring kulturmiljø» og hele jernbaneanlegget er generelt omtalt i kulturminnevernplanen.

Videre vedlikehold av eksisterende bru vurderes som lite hensiktsmessig da behovet for rehabiliterings- og oppgraderingstiltak er svært omfattende. Det planlegges ny bru i samme trasé som dagens. Prosjektet er prioritert med midler i handlingsprogram for Samferdsel i tidligere Akershus fylkeskommune 2018-2021. Etter planen starter arbeidet med å bygge ny bru over jernbanen i 2023/2024.

Viken fylkeskommune har sammen med Eidsvoll kommune utarbeidet  forslag til detaljreguleringsplan for fylkesvei 181 ny Eidsvoll bru over jernbanen. Planen lå ute på høring i perioden 12. mai - 25. juni 2021.

Fakta om ny bru over jernbanen

 • Fase: Planfase
 • Byggeperiode: 2023/2024
 • Kostnad: 76,5 mill. 2019-kr.
  Totalkostnad inkluderer blant annet en usikkerhet på +/- 25 prosent, entreprenørkostnader, grunnerverv, byggherrekostnader.
 • Antall km: 120 meter
 • Kommune: Eidsvoll

 

Viken fylkeskommune overtok ansvaret for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde fylkesveiene fra 1. januar 2020.