Fv. 2688 Bøveien

Viken fylkeskommune er i gang med reguleringsplan for nytt fortau langs nedre del av fv. 2688 Bøveien. Det nye fortauet skal koble seg på den eksisterende gang- og sykkelvei som går til Sydskogen skole. Målet med prosjektet er å  bedre forholdene for myke trafikanter. 

kart over planområdet - Klikk for stort bildeKart over planområdet Viken fylkeskommune

 

Om prosjektet

Vi planlegger å utvide dagens vei med et fortau på nordsiden av veien. I tillegg skal vi utbedre fylkesveien med nye grøfter og drenering, som vil sørge for mindre vann og is i veibanen.

På den smaleste delen av fylkesveien skal vi utvide veibanen i bredden, slik at det blir tilstrekkelig plass til at en personbil og et stort kjøretøy kan møtes. 

Endringer i prosjektet

Prosjektet har vært endret fra gang- og sykkelvei til fortau. Bakgrunnen for dette er at det er lite plass til å utvide veien på den aktuelle strekningen på grunn av nærhet til Bøbekken. I tillegg er det mye alunskifer i grunnen. Denne bergarten er syredannende og har stort innhold av tungmetall og uran. Det høye innholdet av uran medfører til at bergmasser må klassifiseres som radioaktivt avfall og må leveres til deponi med tillatelse for mottak av denne typen avfall. I anleggsperioden blir det også viktig å hindre at forurenset vann  renner ut i Bøbekken.

Fakta

Fase: Plan

Byggeperiode: Ikke fastsatt

Kostnad: 20-30 millioner kroner

Antall kilometer: 0,4

Kommune: Asker

Kontaktpersoner