Fv. 2904 Austvoll bru

Viken fylkeskommune skal bygge ny Austvoll bru over Hallingdalselva. Brua skal bygges på samme sted som nåværende bru, en hengebru fra 1925. Dagens bru ble av sikkerhetsmessige grunner stengt for biltrafikk 1. januar 2014, men er brukt som bru for gående og syklende.

Om prosjektet:

Dagens bru må rives før vi kan starte byggingen av ny bru. Den ny brua blir ca. 139 meter lang, hvorav selve bruplata blir ca.129 meter, og får en utvendig bredde på ca. 8,5 meter. Brua får ny belysning. Det får også veien på østsiden av Hallingdalselva.

Vi skal også bygge vei sør og nord for den nye brua, og nytt kryss med riksvei 7. Vi legger om adkomsten til naboene slik at disse blir tilpasset den nye veien.

Trafikkavvikling:

Anleggstrafikken vil gå på dagens fylkesvei, midlertidige anleggsveier og ut på rv. 7. Dagens kryss mellom fv. 2904 og rv. 7 vil være åpent i anleggsfasen, men blir stengt når vi har bygget det nye krysset. Bygging av nytt kryss med rv. 7 vil foregå tett opp til trafikkert vei. I anleggsperioden må vi  redusere rv. 7 i bredden og derfor blir det trafikkregulering/sperringer på riksveien.

Adkomst for nabo skal opprettholdes i hele anleggsperioden.

Ytre miljø:

Det er ingen restriksjoner med tanke på når vi kan jobbe i og langs elva, men all anleggsaktivitet skal  gjennomføres på en slik måte at fiskebestanden i elva blir minst mulig skadelidende.

Vi har foretatt utvendig bygningsregistrering av de nærmeste bygningene, samt setningsmåling.  Setningsmålinger skal følges opp i entreprisen. Vi har også satt rystelseskrav for nærliggende bygninger, og skal sette opp rystelsesmålere for å se at disse kravene overholdes i anleggsperioden.

 

Fakta:

Fase: Prosjektering

Byggeperiode: November 2020-mai/juni 2022

Kostnad: ca. 82 mill. kr.

Antall kilometer: 0,139

Kommune: Flå

Kontaktpersoner:

Jean Markus Kabeya, byggeleder, e-post: jeank@viken.no

Andreu Regue Barrufet, prosjektleder, e-post: andreub@viken.no

Til toppen