Fv. 317 Konsekvenser av innsnevring på Kanalbrua

Ny Kanalbru mellom Moss sentrum og Jeløya vil først kunne stå ferdig i 2028. Frem til dette vil vi gjøre vårt beste for at dagens bru skal kunne brukes på en sikker og effektiv måte.

Asfaltvei over kanalbrua - Klikk for stort bildeKanalbrua oktober 2022 med ny oppmerking Viken fylkeskommune

På denne nettsiden vil du finne oppdatert informasjon om Kanalbrua for deg som reisende.

Våre siste reisetidsmålinger fra september 2022 viser en positiv utvikling. Det er god flyt i trafikken over broen, med noen forsinkelser i rushtiden.

Viken fylkeskommune samarbeider med Moss kommune, Bane NOR og Miljøløftet Moss om å  finne løsninger som skal bedre trafikkflyten over Kanalbrua.

Hvorfor må det gjøres tiltak på Kanalbrua? 

Dagens bru er preget av slitasje i de bærende konstruksjonene, slik at belastningen på brua måtte reduseres. Viken fylkeskommune fikk derfor pålegg fra Vegdirektoratet om å gjøre nødvendige tiltak i tråd med dette. 

 • Løsningen ble å stenge de ytterste kjørefeltene i begge retninger, for å redusere antall kjøretøy som kan være på brua samtidig (som vist på tegningen under). Dette ble utført i juni 2022.
 • Alternativet var begrensninger knyttet til totalvekt og aksellast for kjøretøy. Det fremsto som lite aktuelt, da det ville hindret busser og tunge utrykningskjøretøy som brannbiler fra å benytte brua. 
Skisse av den planlagte stengingen av de ytre kjørefeltene på dagens Kanalbru. - Klikk for stort bildeSkisse av den planlagte stengingen av de ytre kjørefeltene på dagens Kanalbru. Viken fylkeskommune
 • Innsnevringen bidrar til at tunge kjøretøy heretter benytter et kjørefelt over brua, noe som gir mindre rystelser og dermed reduserer belastningen på brukonstruksjonen. Dermed kan dagens grenser for totalvekt og aksellast videreføres.
 • Viken fylkeskommune har iverksatt tiltak som skal avhjelpe trafikkflyten, selv om publikum vil kunne oppleve redusert fremkommelighet fram til en ny bro står ferdig.
 • Vi følger med på trafikksituasjonen og nye tiltak vil bli vurdert på bakgrunn av trafikktellinger og observasjoner. Våre siste reisetidsundersøkelser utført i september viser en positiv utvikling.

Les den faglige vurderingen 

Hvordan kan du bidra?

 • Kjører du kollektivt i stedet for å bruke egen bil, vil det redusere antall biler som passerer over Kanalbrua. Her finner du rutetilbud for kollektivtrafikk
 • Kan flere kjøre sammen i én bil, blir det færre biler over brua.
 • Kan du gå eller sykle framfor å bruke bil, vil det også redusere pågangen.
 • Følger du med på trafikk-apper, ser du når det er mye trafikk i området og over brua.

Konkrete tiltak utført på brua sommeren 2022

Bilde fra kanalbrua - Klikk for stort bilde Viken fylkeskommune
 • Det opphøyde gangfeltet på Kanalbrua ble i juli flyttet fra østsiden til vestsiden av brua (nærmest Jeløya), noe som gir en mer direkte forbindelse for gående mellom Logns plass og Værftsgata.
 • Flyttingen av gangfeltet gir også bedre trafikkflyt fra Jeløya og inn mot rundkjøringen øst for kanalen (mot ferjeleiet), ved at man i større grad unngår at kjøretøy må stoppe rett før rundkjøringen.
 • I tillegg har kjørefeltets plassering inn mot denne rundkjøringen blitt justert, ved en mer naturlig linjeføring inn og ut av rundkjøringen, noe som også bidrar til bedre trafikkflyt.
 • Syklister har fått bedre mulighet for å bruke veibanen, ved hjelp av endringer i oppmerkingen. Deler av det hvite sperrefeltet har blitt fjernet nærmest fortauet, slik at det er mulig å sykle der.

Natt til 7. og 8. juli flyttes gangfeltet til Jeløy-siden av Kanalbrua - Viken fylkeskommune

Andre avbøtende tiltak

Det har også kommet mange forslag om lokale tiltak som kan gi publikum gode alternativer til bruk av bil.

Mossingenes forslag for bedre trafikkflyt over Kanalbrua - Viken fylkeskommune

Ungdom går inn på buss - Klikk for stort bildeVi håper at flere vil ta bussen. Christian Berset/Studio CP

Styrket kollektivtilbud

Viken fylkeskommune har i desember 2022 vedtatt å bevilge 1,7 millioner kroner til tiltak som blant annet skal styrke kollektivtilbudet i Moss i forbindelse med Kanalbrua. Moss kommune har vedtatt å bevilge tilsvarende beløp.

Midlene skal brukes til å styrke kollektivtilbudet til/fra Jeløy spesielt i rushtiden, og til en kampanje for å få flere til å ta bussen. Det vil bli en periode med gratis buss fra Jeløya våren 2023.

Se trafikksituasjonen på nett

Det er nå montert et webkamera som gir publikum sanntidsinformasjon om trafikksituasjonen på Kanalbrua (der bildet blir oppdatert hvert andre minutt). Få tilgang ved å klikke på lenken under.

Kanalbrua i Moss – retning vest (vegfinans.no)

Sykkelhotell ved Moss jernbanestasjon

Det planlegges nytt sykkelhotell ved Moss stasjon, på parkeringsplassen vest for jernbanesporene, noe vi håper skal bidra til at flere bruker sykkel. Viken fylkeskommune har senhøsten 2022 startet en prosess, der Moss kommune skal behandle byggesøknad for etableringen av nytt sykkelhotell. Vi håper å få etablert sykkelhotellet innen sommeren 2023.

Sykkelfelt ved Hoppern skole - Klikk for stort bildeNye rødmalte sykkelfelt ved Hoppern skole på Jeløya Viken fylkeskommune

Rødmalte sykkelfelt på Jeløya

 • Sykkelfeltene ved Hoppern skole på Jeløya er nå malt røde, for å bedre trafikksikkerheten på fv. 317 Tronvikveien og dermed gjøre det mer attraktivt å sykle.

Syklister får rød løper i Moss - Viken fylkeskommune

 • Moss kommune har oppført et nytt fortau langs Longs plass og fram til Helgerødgata.
 • For at bilister fra Jeløya skal ha et alternativ til å krysse Kanalbrua, har Moss kommune også lagt til rette for gratis innfartsparkering ved Fiske i Sjøgata på Jeløya.

Les mer på kommunens hjemmeside

Tilrettelegging for utrykningskjøretøy

Kantstein av asfalt på vei - Klikk for stort bilde Viken fylkeskommune

I dialog med utrykningsetatene og kommunen har Viken kommet fram til at det var behov for lavere kantstein rundt flere trafikkøyer i Helgerødgata. Dette er nå utført, slik at det er mulig for utrykningskjøretøy å kjøre over disse hindringene.

Legger til rette for utrykningskjøretøy på Kanalbrua i Moss - Viken fylkeskommune

Samtidig er trafikkøya fra Logns plass og vestover mot Glassverk-rundkjøringa blitt forkortet. Da får kjøretøy i utrykning (brann, politi og ambulanse) mulighet til å legge seg i midten av veibanen og kjøre forbi eventuelle kødannelser.

Nytt tellepunkt for trafikk

Den 12. august ble det gjenåpnet et tellepunkt for trafikk på Kanalbrua, slik at vi kan få løpende trafikktall hele døgnet. Dette vil gi oss verdifull informasjon i det videre arbeidet med å sikre best mulig trafikkflyt over brua.

Det ble da frest ned en ny sensorkabel i veibanen, da den gamle hadde røket. Det var først var mulig å legge ny kabel når hele prosessen med innsnevring og ny veioppmerking var gjennomført.

Vikeplikt fra Logns plass

Bildet viser innføring av vikeplikt for kjørende fra Logns plass, i stedet for fletting - Klikk for stort bilde Georg Ståle Brødholt/Viken fylkeskommune

Et viktig grep for bedre trafikkflyt er innføring av vikeplikt for kjørende fra Logns plass, i stedet for fletting (se bildet).

Bruk av fletting forutsetter at kjørende har en strekning der biler fra de ulike trafikkstrømmene kan kjøre parallelt, men med innsnevring av antall kjørefelt på Kanalbrua er ikke dette mulig.

Trafikk fra Helgerødsgata prioriteres dermed foran Logns plass, noe som betyr at kjørende fra Logns plass har vikeplikt. 

Kunne det fortsatt ha vært fire kjørefelt for bil?

Vei med asfalt over Kanalbrua - Klikk for stort bilde Georg Stål Brødholt/Viken fylkeskommune

Noen spør om bare tungbiltrafikken kunne ha vært henvist til et kjørefelt ved passering av dagens bru, mens personbiler fortsatt kunne benyttet de fire kjørefeltene som var der før innsnevringen i juni 2022.

På grunn av det kompliserte trafikkbildet i området ved Kanalbrua, vil det være krevende for tungtrafikken å oppfatte skilting som begrenser hvor de skal kjøre ved passering av brua.

Med fire kjørefelt, ville det derfor vært fare for at tunge biler kunne kommet over i kjørefelt som ikke var ment for dem. Slike avvik vil medføre ekstra belastning på brua og må unngås.

Løsningen ble derfor innsnevring av Kanalbrua (se bildet), noe som medfører at alle kjøretøy må holde seg til et kjørefelt. Uten denne begrensningen, ville det vært fare for at Statens vegvesen kunne stenge brua helt for buss og lastebil. Det ville vært en uholdbar situasjon.

Er løsningen en beredskapsbru? 

Bilde av Kanalbrua fra vannet - Klikk for stort bilde Viken fylkeskommune

I den offentlige debatten har det blitt tatt til orde for å få på plass en beredskapsbru/midlertidig bru som kan avlaste dagens bru. Dette er noe som Viken fylkeskommune vil utrede nærmere.

Det er imidlertid ikke mulig å legge en beredskapsbru over dagens bru. Brukonstruksjonen vil ikke tåle den ekstra belastningen/vekten av en slik midlertidig bru.

En beredskapsbru må være en frittstående brukonstruksjon som ikke festes til eller hviler på den eksisterende brua.

Viken vil nå vurdere muligheten for å sette opp en beredskapsbru/midlertidig bru, som både kan avlaste dagen bru og fungere som midlertidig bru når byggingen av ny Kanalbru kommer i gang.

Veien videre for ny Kanalbru

Viken fylkeskommune begynte høsten 2022 prosessen med å planlegge ny bru. Dette omfatter også kollektivtiltak i Helgerødgata, og gode løsninger for gående og syklende i området ved Kanalbrua. 

Erfaringsmessig tar det 1,5 til 2 år å utarbeide en reguleringsplan. Etter at denne er vedtatt av Moss kommune, har byggherren (fylkeskommunen) mulighet til å ekspropriere arealer og starte arbeidet med prosjektering.

Det har vært gjort grunnundersøkelser i høst, på nyåret fortsetter planleggingen.

Innbyggere i Moss vil inviteres til medvirkning og innspill når vi kommer lengre i planarbeidet. Medvirkning er en viktig del av reguleringsarbeid og vi ser fram til innspillsrundene.

Selve byggearbeidet må forventes å ta omtrent 2 år. En ny bru kan dermed være på plass i løpet av 2028. 

Les mer om prosjektet her 

Bilde av Kanalbrua - Klikk for stort bilde Georg Ståle Brødholt

Fakta om Kanalbrua: 

 • Brua er opprinnelig en toarmet klaffebru fra 1955 (hev og senk). 
 • I 1975 ble bruklaffene sveiset igjen.
 • I 1997 ble deler av brua rehabilitert.
 • Brua ble opprinnelig bygget med fire kjørefelt i bredden, med en samlet kjørebredde 13 meter.
 • Total lengde er 52 meter, og spennvidden er 33 meter.
 • Brua har fortau på begge sider, med bredde på 3 meter.
 • Trafikkmengde per døgn er 20 370 passeringer.

Hva har skjedd på Kanalbrua i 2022

Utsendte pressemeldinger i 2022

Dialog med Moss kommune

Viken fylkeskommune har siden februar 2022 hatt jevnlige møter på politisk og administrativt nivå i Moss kommune for å dele og innhente informasjon.

Faste møter med kommunen

 • Det er etablert faste administrative møtetidspunkt for informasjonsutveksling mellom Viken fylkeskommune og Moss kommune hver 14. dag.   
 • Gjennom dialog med politikerne i Moss, har Viken mottatt flere forslag til tiltak som kan forbedre trafikkflyten i området ved Kanalbrua. Tiltakene vurderes ut fra kostnad, tidsperspektiv for gjennomføring, samt effekt av tiltakene.
 • Samarbeidspartnere inkluderes her i vurderinger og eventuelle tiltak som skal gjennomføres i samarbeid.  

Moss kommune har også informasjon om Kanalbrua på sine nettsider

Pressekontakt ved spørsmål om Kanalbrua