Fv. 317 Konsekvenser av innsnevring på Kanalbrua

Ny Kanalbru mellom Moss sentrum og Jeløya vil først kunne stå ferdig i 2028. Frem til dette, vil vi gjøre vårt beste for at dagens bru skal kunne brukes på en sikker og effektiv måte.

Bilde av Kanalbrua - Klikk for stort bilde Georg Ståle Brødholt/Viken fylkeskommune  

På denne nettsiden vil du finne oppdatert informasjon om Kanalbrua for deg som reisende.

Viken fylkeskommune samarbeider med Moss kommune, Bane NOR og Miljøløftet Moss om å  finne løsninger som skal bedre trafikkflyten over Kanalbrua.

Hvorfor må det gjøres tiltak på Kanalbrua? 

Dagens bru er preget av slitasje i de bærende konstruksjonene, slik at belastningen på brua måtte reduseres. Viken fylkeskommune fikk derfor pålegg fra Vegdirektoratet om å gjøre nødvendige tiltak i tråd med dette. 

Løsningen ble å stenge de ytterste kjørefeltene i begge retninger, for å redusere antall biler som kan være på brua samtidig (som vist på tegningen under). Dette ble utført i juni 2022.

Alternativet var begrensninger knyttet til totalvekt og aksellast for kjøretøy. Det fremsto som lite aktuelt, da det ville hindret busser og tunge utrykningskjøretøy som brannbiler fra å benytte brua. 

Skisse av den planlagte stengingen av de ytre kjørefeltene på dagens Kanalbru. - Klikk for stort bildeSkisse av den planlagte stengingen av de ytre kjørefeltene på dagens Kanalbru. Viken fylkeskommune Belastningen på brua har nå blitt redusert ved at færre biler kan passere samtidig. I tillegg bidrar innsnevringen til at alle tunge kjøretøy må følge den gule midtlinja (kjøre sentrisk), noe som i mindre grad gir rystelser i brua. Dermed kan dagens grenser for totalvekt og aksellast videreføres.

Viken fylkeskommune har også iverksatt tiltak som skal avhjelpe trafikkflyten, selv om publikum i perioder vil kunne oppleve redusert fremkommelighet fram til en ny bro står ferdig.

Vi følger med på trafikksituasjonen og nye tiltak vil bli vurdert på bakgrunn av trafikktellinger og observasjoner. 

Les den faglige vurderingen: 

Hvordan kan du bidra?

 • Kjører du kollektivt i stedet for å bruke egen bil, vil det redusere antall biler som passerer over Kanalbrua. Her finner du rutetilbud for kollektivtrafikk
 • Kan flere kjøre sammen i én bil, blir det færre biler over brua.
 • Kan du gå eller sykle framfor å bruke bil, vil det også redusere pågangen.
 • Følger du med på trafikk-apper, ser du når det er mye trafikk i området og over brua.

Vikeplikt fra Logns plass

Bildet viser innføring av vikeplikt for kjørende fra Logns plass, i stedet for fletting - Klikk for stort bilde Georg Ståle Brødholt/Viken fylkeskommune Et viktig grep for bedre trafikkflyt er innføring av vikeplikt for kjørende fra Logns plass, i stedet for fletting (se bildet).

Bruk av fletting forutsetter at kjørende har en strekning der biler fra de ulike trafikkstrømmene kan kjøre parallelt, men med innsnevring av antall kjørefelt på Kanalbrua er ikke dette mulig.

Trafikk fra Helgerødsgata prioriteres dermed foran Logns plass, noe som betyr at kjørende fra Logns plass har vikeplikt. 

Flytting av gangfelt på brua

For å bedre forholdene for gående og bilister ble et opphøyd gangfelt den 7.-8. juli flyttet fra østsiden til vestsiden/Jeløy-siden av brua.

Dette gir en mer direkte forbindelse for gående mellom Logns plass og Værftsgata, og det vil gi bedre trafikkflyt i Helgerødgata, fra Jeløya og inn mot rundkjøringen på østsiden/bysiden av brua (nærmest ferjeleiet).

Nytt tellepunkt for trafikk

Den 12. august ble det gjenåpnet et tellepunkt for trafikk på Kanalbrua, slik at vi kan få løpende trafikktall hele døgnet. Dette vil gi oss verdifull informasjon i det videre arbeidet med å sikre best mulig trafikkflyt over brua.

Det ble da frest ned en ny sensorkabel i veibanen, da den gamle hadde røket. Det var først var mulig å legge ny kabel når hele prosessen med innsnevring og ny veioppmerking var gjennomført.

Innfartsparkering på Jeløya

For at bilister fra Jeløya skal ha et alternativ til å krysse Kanalbrua, har Moss kommune nå lagt til rette for gratis innfartsparkering ved Fiske i Sjøgata på Jeløya.

Les mer på kommunens hjemmeside

Er løsningen en beredskapsbru?    

Bilde av Kanalbrua fra vannet - Klikk for stort bilde Viken fylkeskommune I den offentlige debatten har det blitt tatt til orde for bruk av beredskapsbru som en aktuell løsning. Men dagens brukonstruksjon vil ikke tåle den ekstra belastningen/vekten av en slik midlertidig bru.

En beredskapsbru må være en frittbærende brukonstruksjon som ikke festes til eller hviler på den eksisterende kanalbrua.

Viken fylkeskommune har vært i dialog med Vegdirektoratet og Statens vegvesen om muligheten for å få på plass en beredskapsbru hvilende på eksisterende kanalbru for å avlaste dagens bru. Materialtretthet i eksisterende konstruksjon, og den ekstra belastningen som en beredskapsbru medfører, gjør at denne løsningen ikke lar seg gjennomføre.

Kunne det fortsatt vært fire kjørefelt for bil?

Georg Stål Brødholt/Viken fylkeskommune Noen spør om tungbiltrafikken kunne vært henvist til et kjørefelt ved passering av dagens bru, slik at personbiler fortsatt kunne benyttet de fire kjørefeltene som var der før innsnevringen i juni 2022.

På grunn av det kompliserte trafikkbildet i området ved Kanalbrua, vil det være krevende for tungtrafikken å oppfatte skilting som begrenser hvor de skal kjøre ved passering av brua.

Med fire kjørefelt, ville det derfor vært fare for at tunge biler kunne kommet over i kjørefelt som ikke var ment for dem. Slike avvik vil medføre ekstra belastning på brua og må unngås.

Løsningen ble derfor innsnevring av Kanalbrua (se bildet), noe som medfører at alle kjøretøy må holde seg til et kjørefelt. Uten denne begrensningen, ville det vært fare for at Statens vegvesen kunne stenge brua helt for buss og lastebil. Det ville vært en uholdbar situasjon.

Avbøtende tiltak:

Sykkelfelt - Klikk for stort bildeSykkelfelt Åse Holte, Asplan Viak I forbindelse med innsnevringen av kjørefeltene på Kanalbrua, har det kommet ønsker om trafikale tiltak som kan gi publikum gode alternativer til bruk av bilen.

Et tiltak er å rødmale sykkelfeltene ved Hoppern skole på Jeløya, for å bedre trafikksikkerheten på fv. 317 Tronvikveien og gjøre det mer attraktivt å sykle.

Syklister får rød løper i Moss - Viken fylkeskommune

Det vurderes også om det er mulig å bygge et nytt sykkelhotell ved togstasjonen i Moss sentrum.

Veien videre for ny Kanalbru

Det arbeides med et forprosjekt for ny bru og for kollektivtiltak Helgerødgata, der man også vil vurdere hvordan det best skal legges til rette for gående og syklende i området ved Kanalbrua. 

Arbeidet med reguleringsplan har tenkt oppstart høsten 2022, og erfaringsmessig tar en slik prosess 1,5 til 2 år. Etter at reguleringsplanen er vedtatt, har man mulighet til å ekspropriere arealer og starte arbeidet med byggeplanlegging.

Selve byggearbeidet må forventes å ta omtrent 2 år. En ny bru kan dermed være på plass i løpet av 2028. 

Les mer om prosjektet her 

Bilde av Kanalbrua - Klikk for stort bilde Georg Ståle Brødholt    

Fakta om Kanalbrua: 

 • Opprinnelig en toarmet klaffebru fra 1955 (hev og senk) 
 • I 1975 ble bruklaffene sveiset igjen 
 • I 1997 ble deler av brua rehabilitert
 • Brua ble opprinnelig bygget med fire kjørefelt i bredden, med en samlet kjørebredde 13 meter
 • Total lengde 52 meter og en spennvidde på 33 meter 
 • Har fortau på begge sider, med bredde på 3 meter 
 • Trafikkmengde per døgn 20.370 passeringer

Hva har skjedd på Kanalbrua i 2022

Utsendte pressemeldinger i 2022

​Dialog med Moss kommune

Viken fylkeskommune har siden februar 2022 hatt jevnlige møter på politisk og administrativt nivå i Moss kommune for å dele og innhente informasjon.

Faste møter med kommunen

 • Det er etablert faste administrative møtetidspunkt for informasjonsutveksling mellom Viken fylkeskommune og Moss kommune hver 14. dag.   
 • Gjennom dialog med politikerne i Moss, har Viken mottatt flere forslag til tiltak som kan forbedre trafikkflyten i området ved Kanalbrua. Tiltakene vurderes ut fra kostnad, tidsperspektiv for gjennomføring, samt effekt av tiltakene.
 • Samarbeidspartnere inkluderes her i vurderinger og eventuelle tiltak som skal gjennomføres i samarbeid.  

Moss kommune har også informasjon om Kanalbrua på sine nettsider

Pressekontakt ved spørsmål om Kanalbrua

Til toppen