Fv. 317 Ny Kanalbru i Moss

Det planlegges ny Kanalbru mellom Moss sentrum og Jeløya som del av fylkesvei 317 Helgerødgata.

Bilde av Kanalbrua - Klikk for stort bildeKveldsstemning der dagens stålbru krysser kanalen mellom Moss sentrum og Jeløya. Georg Ståle Brødholt

Det skal lages en reguleringsplan for fv. 317 Helgerødgata – Kanalbrua, på strekningen fra Gimlekrysset til rv. 19. Dette skal avklare planløsning for ny Kanalbru og framtidig gateprofil for Helgerødgata.

Det var åpent møte om planarbeidet torsdag 1. juni 2023 kl. 18.30 i kommunestyresalen i Moss Rådhus.

Les mer om planprosessen og din mulighet for å sende oss innspill nederst på siden. Svarfrist 18. juni.

Bakgrunnen for prosjektet:

  • Dagens Kanalbru har ikke ønsket bæreevne og det er fare for utmatting av konstruksjonen
  • Det er utfordringer med framkommelighet for buss mellom Jeløya og Moss
  • Tilbudet til myke trafikanter må bedres for å bygge opp under ønskede reisevaner
Planområde for ny Kanalbru i Moss - Klikk for stort bildeKart over planområdet for ny Kanalbru og nedre del av Helgerødgata i Moss Viken fylkeskommune

Last ned plankartet i større format (PDF, 427 kB)

Hva har skjedd så langt?

Det er gjennomført et forarbeid til reguleringsplan for fv. 317 Helgerødgata - Kanalbrua, med vurdering av mulige brutyper og alternativ for plassering av ny kanalbru.

Det er også sett på mulig plassering av en midlertidig bru (mens det bygges ny bru).

For Helgerødgata er det vurdert ulike løsninger for kollektivtrafikk og tilrettelegging for gående og syklende.

Forarbeidsrapport for Helgerødgata og ny kanalbru i Moss - Viken fylkeskommune

Anbefalinger - Helgerødgata - Viken fylkeskommune

Hvordan kan du medvirke i prosessen?

Vi ønsker god dialog med deg som er berørt av planarbeidet. Ta derfor kontakt med oss dersom du har synspunkter eller opplysninger vi bør vite om. 

Underveis i arbeidet vil du få muligheter til å komme med innspill, blant annet i under varsel om oppstart og i forbindelse med offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan.

Framdrift og frister for innspill

Planlagt framdrift for arbeidet med detaljreguleringsplanen:

Aktivitet

Tid

Varsel om planoppstart

Vår 2023

Høring og offentlig ettersyn av planforslag

Vår 2024

Oversendelse til kommunal behandling

Høst 2024

Vedtak

Høst 2024


Det var åpent møte om planarbeidet torsdag 1. juni 2023 kl. 18.30 i kommunestyresalen i Moss Rådhus.

Innspill til reguleringsplanarbeidet sendes skriftlig til:

Viken fylkeskommune via post@viken.no eller per brev til Viken fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg innen 18. juni 2023.

Merk innspillene med: "2021/43268 - Fv. 317 Helgerødgata – Kanalbrua - Reguleringsplan".

Planprosessen startet høsten 2022, og det kan ta halvannet til to år frem til en ferdig plan foreligger.

Kommunestyret i Moss må til slutt vedta reguleringsplanen, før fylkeskommunen kan vedta bygging av ny bru.

Prosjektet ligger inne i handlingsprogrammet for samferdsel i Viken fylkeskommune for perioden 2022–25. Selve byggeperioden ventes å ta rundt to år.

Praktisk utforming av den nye brua og eventuelle endringer i trafikkmønster vil bestemmes gjennom reguleringsplanprosessen.

Dagens Kanalbru ble snevret inn fra fire til to kjørefelt i juni 2022, ved hjelp av ny veioppmerking, for å redusere belastningen på de bærende konstruksjonene. Georg Stål Brødholt/Viken fylkeskommune

Fakta om dagens Kanalbru:

  • Brua er opprinnelig en toarmet klaffebru fra 1955 (hev og senk).
  • I 1975 ble bruklaffene sveiset igjen.
  • I 1997 ble deler av brua rehabilitert.
  • Brua er bygd med 4 kjørefelt, men ble fra juni 2022 snevret inn til 2 felt.
  • Total lengde på brua er 52 meter, og den har en spennvidde på 33 meter.
  • Brua har fortau på begge sider, med bredde på 3 meter.
  • Trafikkmengde per døgn er 20 370 passeringer.