Gangfelt

Vi bygger gangfelt der det er mange som krysser veien og der brukerne har spesielle behov, for eksempel skolebarn. Gangfelt er først og fremst et tiltak for bedre fremkommelighet for myke trafikanter, ikke et tiltak for å bedre trafikksikkerheten. 

Gangfelt - Klikk for stort bildeGangfelt Hallvard Mørk Tvete/Viken fylkeskommune  

Gangfelt kan gi falsk trygghet og øke risikoen for påkjørsler

Hvis gangfeltet ligger på et lite egnet sted, eller hvis det ikke er sikret med f.eks. god belysning, riktig oppmerking og gode ventearealer, kan det gi falsk trygghet for gående og syklende.

Forskning viser at gangfelt ikke alltid har den ønskede trafikksikkerhetseffekten, men at risikoen for fotgjengerpåkjørsler faktisk kan øke ved å sette opp gangfelt. I tillegg er det mange bilister som ikke overholder vikeplikten i gangfelt.  Samtidig er en del fotgjengere mindre oppmerksomme og forsiktige når de krysser vegen i gangfelt, fordi de forventer at bilene stopper for dem.

Videre kan risikoen for påkjørsel øke i gangfelt som er lite brukt. Forklaringen er trolig at kjørende lett overser en gående som befinner seg i gangfeltet, blant annet fordi han eller hun ikke forventer kryssing på dette stedet 

Plassering av gangfelt har vesentlig betydning for hvordan de fungerer. Bilistene er flinkere til å overholde vikeplikten ved gangfelt i kryss og i gangfelt med høy fotgjengertrafikk.

Nasjonale retningslinjer

Statens vegvesen har vedtatt retningslinjer for når gangfelt kan anlegges i Håndbok V127. Disse retningslinjene skal sikre en enhetlig praksis og at sikkerheten blir best mulig ivaretatt både i det enkelte krysningspunkt og i trafikksystemet som helhet. Kriteriene er knyttet til fartsnivå, trafikkmengde og antall kryssende trafikanter. Kriteriene setter også krav til fysisk utforming som må være tilfredsstilt når vi bygger nye gangfelt.

Du kan lese mer om krysningssteder for gående hos Statens vegvesen

Til toppen