Sykkel

Viken fylkeskommune gjør tiltak for å øke andelen som går og sykler. Når flere velger å gå eller sykle til jobb og i fritiden, vil vi få bedre folkehelse, redusert støy, mindre utslipp og triveligere byer og tettsteder. 

Fylkesrådet i Viken fylkeskommune vil blant annet

  • ha en stor satsing på utbygging av sykkelvei, med vekt på sammenhengende traséer og arealvennlige løsninger
  • sikre at brøyting og nødvendig strøing av sykkel- og gangveier skal ha minst like høy prioritet som for bilveier, der det er aktuelt
  • etablere trygg sykkelparkering ved flere kollektivknutepunkter
  • prioritere trygge skole- og sykkelveier i tettbygde strøk framfor økt biltrafikk ved blant annet fokus på bedre oppmerking, røde sykkelfelt og trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveier i tettstedene

 Dette følger av Viken 2019–2023 samarbeidsplattform

Gang- og sykkelveiprosjekter i Viken

Se oversikt over gang- og sykkelveiprosjektene våre (på type prosjekt huker du av "gang- og sykkelvei").

Planer for økt bruk av sykkel som framkomstmiddel

Nasjonal sykkelstrategi 2014–2023 er målet at sykkelandelen i byene øker til 10–20 prosent for å nå målet om 8 prosent sykkelandel nasjonalt. Det er det et mål at alle byer og tettsteder med over 5000 innbyggere skal kunne bli sykkelbyer. I Viken har vi 14 sykkelbyer.

Til toppen