Buss, bane og ferge

Fylkeskommunen tilbyr og tilrettelegger for kollektivtransport i Viken.

For mer informasjon om buss, t-bane og ferge  

Vårt ansvar

Viken fylkeskommune organiserer kollektivtilbudet i fylket og bidrar til samordning av areal- og transportpolitikken i regionen. Kollektivtransport er et prioritert område, og utgjør en betydelig del av fylkeskommunens årlige kostnader.

Vi har også en viktig rolle i å teste og ta i bruk ny teknologi.

Slik er vi organisert i dag

Fylkeskommunen organiserer i dag kollektivtilbudet gjennom de tre selskapene Ruter, Brakar og Østfold kollektivtrafikk.

  • Ruter er et AS eid av Oslo kommune (60 %) og Viken fylkeskommune (40 %). Viken fylkeskommune gir tilskudd til drift av tilbudet i tidligere Akershus.
  • Brakar tilrettelegger og tilbyr kollektivtransport i tidligere Buskerud. Selskapet er heleid av Viken fylkeskommune.
  • Østfold kollektivtrafikk er en fylkeskommunal virksomhet som organiserer kollektivtilbudet i tidligere Østfold.
  • Viken kollektivterminaler FKF (VKT) er et fylkeskommunalt foretak heleid av Viken fylkeskommune. Samfunnsoppdraget ligger i drift, forvalting og utvikling av kollektivinfrastruktur i tidligere Akershus og deler av Oslo. 

Kollektivselskapene eier ikke transportmidlene selv, men inngår kontrakter med ulike operatører. Ved siden av tradisjonelle bussruter, omfatter tilbudet også båtruter, t-bane og ulike former for bestillingsruter. I hovedstadsområdet har vi opprettet et billettsamarbeid med Vy for reisende med lokaltog.

Ny organisasjonsform

I påvente av at fylkestinget i Viken beslutter ny organisasjonsform, viderefører vi foreløpig de tre tidligere fylkenes organisering av kollektivtransporten.

I løpet av året starter vi et arbeid for å vurdere organisering av kollektivtrafikken i Viken. Da skal vi også se på hvordan vi skal forvalte selve eiendomsporteføljen vi har, eksempelvis bussanlegg og terminaler.

 

 

 

Til toppen