Samferdselsstrategi 2022 - 2033

Samferdselsstrategien for Viken fylkeskommune 2022-2033 viser hvilken retning vi ønsker at området samferdsel skal utvikle seg mot 2033.

Her finner du Samferdselsstrategi for Viken 2022 - 2033 (hele dokumentet)

Hva er en samferdselsstrategi?

Samferdselsstrategien for Viken fylkeskommune 2022-2033 samler og samordner de føringene vi har for bruk av egen midler på området samferdsel. Formålet er å sikre at de prioriteringene vi gjør for fylkesvei, kollektivtransport og andre samferdselsoppgaver, herunder også bruk av fylkeskommunens fagressurser, bidrar til å nå Vikens overordnede mål.

Vi skal følge opp samferdselsstrategien gjennom et handlingsprogram for samferdsel. Handlingsprogrammet inneholder konkrete samferdselstiltak og prioriteringer av disse. 

Handlingsprogram samferdsel 2022 - 2025

Fylkeskommunen er i gang med å utarbeide et handlingsprogram for samferdsel (2022-2025) med konkrete prioriteringer.  I dette arbeidet  legger vi stor vekt på en bred medvirkning både internt i Viken fylkeskommune og eksternt, mot kommuner, næringsliv, organisasjoner og andre aktører. Handlingsprogrammet blir sendt ut på høring i perioden juni – september 2021. 

Følg arbeidet med handlingsprogrammet

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030. Flere av delmålene under FNs bærekraftsmål berører samferdsel direkte.

Du kan lese mer om FNs bærekraftsmål her  

Kontakt

HPsamferdsel@viken.no

Til toppen