For leger: Legeerklæring for TT-kort

Ny TT-ordning i Viken gjelder fra 1. januar 2021. På denne siden ligger informasjon tilpasset leger, og lenke til skjema for legeerklæring som skal legges ved søknaden om TT-kort. 

Hva må du som lege gjøre? 

Alle tidligere søknadsskjemaer må kastes og det nye skjemaet om TT-kort brukes av deg i ditt fagsystem. Dersom vi mottar søknader på gamle skjemaer, vil vi ikke kunne saksbehandle søknadene for dine pasienter. 

Send inn legeerklæring til søknad om TT-kort 

Spørsmål i legeerklæringen

I legeerklæringen spør vi om flere detaljer rundt funksjonsnedsettelsen til pasienten og hva som gjør at vedkommende ikke kan reise med kollektivtrafikk. 

Pasienten må også legge ved en egenerklæring

Det er fylkeskommunen som skal avgjøre søknaden, og det er viktig at vi får så presis og fullstendig informasjon som mulig om sammenhengen mellom funksjonsnedsettelsen og det at søkeren ikke kan reise kollektivt. 

Pasienter som skal søke

Mer informasjon om søke TT-kort for pasienten

Pasienten trenger ikke passfoto for å søke.

Om ny TT-ordning

Ny TT-ordning i Viken: 26. november 2020 vedtok Viken fylkeskommune ny forskrift om transporttjeneste for personer med funksjonsnedsettelse (TT-ordningen). Det nye regelverket trådte i kraft 1. januar 2021.

Den nye forskriften opphever tidligere regelverk for tidligere Akershus, Buskerud og Østfold, og skal også brukes i Jevnaker, Lunner og gamle Svelvik kommuner.

Den største forskjellen fra de tidligere reglene er at:

  • ordningen med ventelister for TT-kort opphører
  • søkerne får tilsendt TT-kort så snart søknaden er godkjent
  • all saksbehandling av søknader blir gjort av Viken fylkeskommune

Lover og regler

Til toppen