For leger som får spørsmål om TT

Ny TT-ordning i Viken gjelder fra 1. januar 2021. På denne siden vil det komme informasjon tilpasset leger, og lenke til skjema for legeerklæring som skal legges ved søknaden om TT-kort. Informasjon og skjema er sendt til alle fastleger i Viken.

Ny TT-ordning i Viken: 26. november 2020 vedtok Viken fylkeskommune ny forskrift om transporttjeneste for personer med funksjonsnedsettelse (TT-ordningen). Det nye regelverket trer i kraft 1. januar 2021.Les mer om regelverket.

Forskriften ligger på Lovdata. 

Den nye forskriften opphever tidligere regelverk for tidligere Akershus, Buskerud og Østfold, og skal også brukes i Jevnaker, Lunner og gamle Svelvik kommuner. Den største forskjellen fra de tidligere reglene er at ordningen med ventelister for TT-kort opphører. Søkerne får tilsendt TT-kort så snart søknaden er godkjent. All saksbehandling av søknader skal nå foretas av Viken fylke.

Vi har laget et nytt søknadsskjema for brukerne (PDF, 393 kB)

Hva må du som lege gjøre? 

Alle tidligere søknadsskjemaer må kastes og det nye skjemaet brukes av deg i ditt fagsystem. Dersom vi mottar søknader på gamle skjemaer, vil vi ikke kunne saksbehandle søknadene for dine pasienter. Vi vil unngå å måtte sende TT-søknader i retur til søkere på grunn av manglende utfylt søknadsskjema.  

Vi har også laget et digitalt søknadsskjema som kan benyttes av deg som lege uavhengig av om søker selv velger å benytte søknadsskjema på papir eller digitalt. Du finner digitalt skjema for legeerklæring her fra januar 2021. Du kan også bruke PDF-skjema, som vil bli lagt ut her i januar 2021.

I legeerklæringen spør vi om flere detaljer rundt funksjonsnedsettelsen til pasienten og hva som gjør at vedkommende ikke kan reise med kollektivtrafikk. Det er fylkeskommunen som skal avgjøre søknaden, og det er viktig at vi får så presis og fullstendig informasjon som mulig om sammenhengen mellom funksjonsnedsettelsen og det at søkeren ikke kan reise kollektivt. 

Til toppen