Legeerklæring for TT-kort

For at din pasient skal få TT-kort må du som lege sende inn legeerklæring. I tillegg må pasienten søke om TT-kort i eget skjema.

Hva må du som lege gjøre? 

Alle tidligere søknadsskjemaer fra før 1. januar 2021 må kastes og det nye skjemaet om TT-kort brukes av deg i ditt fagsystem. Dersom vi mottar søknader på gamle skjemaer, vil vi ikke behandle søknadene for dine pasienter. 

Du og din pasient må gjøre to ting

  1. Du som lege må sende inn legeerklæring til Viken fylkeskommune.
  2. Når du har sendt inn legeerklæring må din pasient søke om TT-kort. 

Legeerklæring

I legeerklæringen, som legen skal sende inn, spør vi om flere detaljer rundt funksjonsnedsettelsen til pasienten og hva som gjør at vedkommende ikke kan reise med kollektivtrafikk. 

Send inn legeerklæring for TT-kort (fylles ut av lege)

Husk å minne pasienten på å søke om TT-kort etter at du har sendt legeerklæringen.

Fylkeskommunen behandler søknaden

Det er fylkeskommunen som skal avgjøre søknaden, og det er viktig at vi får så presis og fullstendig informasjon som mulig om sammenhengen mellom funksjonsnedsettelsen og det at søkeren ikke kan reise kollektivt. 

Om ny TT-ordning

Ny TT-ordning i Viken: 26. november 2020 vedtok Viken fylkeskommune ny forskrift om transporttjeneste for personer med funksjonsnedsettelse (TT-ordningen). Det nye regelverket trådte i kraft 1. januar 2021.

Den nye forskriften opphever tidligere regelverk for tidligere Akershus, Buskerud og Østfold, og skal også brukes i Jevnaker, Lunner og gamle Svelvik kommuner.

Den største forskjellen fra de tidligere reglene er at:

  • ordningen med ventelister for TT-kort opphører
  • søkerne får tilsendt TT-kort så snart søknaden er godkjent
  • all saksbehandling av søknader blir gjort av Viken fylkeskommune

Lover og regler